Reklama

 

URSO REGULAČNÁ  POLITIKA

NA  NASTÁVAJÚCE  REGULAČNÉ  OBDOBIE  2012    -  2016

Bratislava  2011

Rada pre reguláciu podľa § 8 ods. 2 a § 12 ods. 2 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypracovala tento návrh regulačnej politiky:

 
ÚVODNÉ USTANOVENIA


Regulačná politika je strategickým dokumentom, ktorý vypracováva Rada pre reguláciu ako nezávislý kolektívny štátny orgán stratégie a riadenia regulácie v sieťových odvetviach. Regulačná politika ustanovuje východiská, princípy a spôsoby regulácie sieťových odvetví. 

 Regulačná politika ustanovuje postupy Rady pre reguláciu a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) pri výkone regulácie v sieťových odvetviach vo väzbe na všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky platné a účinné ku dňu jej vypracovania. Regulačná politika zohľadňuje aj zmeny a doplnenia vyplývajúce zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (ďalej len „smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES“) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (ďalej len „smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES“), ktorými sa transponuje energetická legislatíva Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky.

 
CIELE A PRIORITY  REGULAČNEJ  POLITIKY  NA  NASTÁVAJÚCE OBDOBIE

 1. Rada  pre reguláciu stanovuje dĺžku regulačného obdobia od 1. januára 2012 do 31. decembra 2016.
 2. Stanovovať a používať transparentné metódy regulácie.
 3. Podporovať bezpečný, konkurencieschopný a environmentálne udržateľný trh na vymedzenom území a v rámci Európskej únie.
 4. Trvale sa usilovať o odstraňovanie obmedzení týkajúcich sa obchodovania s elektrinou a plynom a podporovať rozvoj vhodných cezhraničných prenosových kapacít.
 5. Spolupracovať pri dosahovaní rozvoja bezpečných, spoľahlivých  a efektívnych sústav a sietí orientovaných na odberateľa a nákladovo najefektívnejším spôsobom podporovať primeranosť týchto sústav a sietí.
 6. Vhodnými regulačnými nástrojmi zvyšovať energetickú účinnosť formou podpory kombinovanej výroby elektriny a tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energií  vrátane spoluspaľovania vo výrobných zariadeniach na báze uhlia v rozsahu stanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom.
 7. Trvale odstraňovať prekážky, ktoré môžu brániť prístupu do sústav a sietí novým účastníkom trhu.
 8. Krátkodobými a dlhodobými stimulmi podporovať zvyšovanie efektívnosti výkonov sústav, sietí a integráciu trhu.
 9. Podporovať rozvoj efektívnej hospodárskej súťaže a účinne spolupracovať pri zabezpečovaní ochrany odberateľa.
 10. Zabezpečiť zjednotenie postupov  pri uzatváraní zmluvných vzťahov medzi jednotlivými účastníkmi trhu a stanoviť náležitosti jednotlivých zmlúv s cieľom zabrániť špekulatívnym a diskriminačným praktikám.
 11. Vhodnými regulačnými nástrojmi zabezpečovať optimalizáciu cien vo všetkých sieťových odvetviach.
 12. Vytvárať podmienky pre ochranu oprávnených záujmov držiteľov povolení na vykonávanie činností v sieťových odvetviach (ďalej len „regulovaný subjekt“) umožnením dosiahnutia primeranej návratnosti investícií pri optimalizácii nákladov a primeranom zisku.
 13. V prípade dosiahnutia dostatočnej miery liberalizácie trhu primerane upravovať rozsah cenovej regulácie a spôsob vykonania cenovej regulácie v sieťových odvetviach.
 14. S cieľom zabezpečiť bezpečnosť a spoľahlivosť dodávok elektriny alebo plynu stanoviť obsah a rozsah prevádzkových poriadkov prevádzkovateľov sústav a sietí.
 15. Ustanoviť požiadavky na kvalitu dodávaných tovarov a služieb (ďalej len „štandardy kvality“) v sieťových odvetviach, sledovať a vyhodnocovať ich dodržiavanie.
 16. Vytvárať podmienky pre postupné zavedenie automatických kompenzačných mechanizmov pri nedodržiavaní ustanovených štandardov kvality.
 17. Vhodnými regulačnými nástrojmi stimulovať regulované subjekty k plneniu ustanovených štandardov kvality.
 18. Regulačnými metódami zabezpečovať transparentnosť v sieťových odvetviach a sledovať dodržiavanie povinností týkajúcich sa transparentnosti.
 19. Sledovať úroveň otvorenosti trhu, spolupracovať pri sledovaní hospodárskej súťaže vrátane cien a všetkých poplatkov účtovaných odberateľom, zálohových platieb, poplatkov za vykonávanie údržby, sťažností a podobne. V prípade zistenia porušení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov poskytovať súčinnosť príslušným orgánom pre hospodársku súťaž.
 20. Vytvárať podmienky pre podporu snahy odberateľov uzatvárať zmluvy s viacerými dodávateľmi.
 21. Vydávať záväzné rozhodnutia pre všetky regulované subjekty.
 22. Požadovať od regulovaných subjektov v primeranom rozsahu informácie potrebné pre plnenie úloh úradu vyplývajúce mu z právneho poriadku Slovenskej republiky, z práva Európskej únie, alebo na základe žiadosti Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len „agentúra“),alebo Európskej komisie (ďalej len „Komisia“).
 23. Vykonávať v regulovaných subjektoch kontroly, vrátane neohlásených a navrhovať sankcie pri zistení porušení všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo pri zistení netransparentného a diskriminačného postupu.
 24. V prípade vzniku mimoriadnej trhovej situácie, ohrozenia trhu vplyvom nedostatočne rozvinutého konkurenčného prostredia alebo z dôvodu zabezpečenia ochrany spotrebiteľa, zaviesť reguláciu aj na iný tovar alebo službu.
 25. Zabezpečovať a rozvíjať efektívnu spoluprácu medzi Radou pre reguláciu, úradom a ostatnými orgánmi štátnej správy pri zachovaní postavenia nezávislosti Rady pre reguláciu, ako kolektívneho štátneho organu stratégie a riadenia regulácie v sieťových odvetviach.
 26. Zabezpečovať rozvoj ľudských zdrojov pre potreby úradu a Rady pre reguláciu.
 27. Sledovať a vyhodnocovať dodržiavanie povinnosti viesť oddelenú účtovnú evidenciu o aktívach, pasívach, plnenie pravidiel pre rozvrhovanie aktív, pasív, nákladov a výnosov a pravidiel pre odpisovanie v regulovaných oblastiach.
 28. Vhodnými regulačnými nástrojmi podporovať rozvoj v oblasti verejných kanalizácií v súvislosti s plnením záväzkov z „prístupového procesu do EÚ“ do roku 2015 a rovnako podporovať rozvoj v oblasti verejných vodovodov zabezpečujúci plnenie požiadaviek Európskej únie.
 29. Optimalizovať náklady na výkon regulovaných činností vrátane stanovenia vybraných limitov nákladov a  postupov pri určovaní nájomných vzťahov. Zohľadniť náklady regulovaných subjektov v súvislosti s plnením povinností vo verejnom záujme.
 30. Pre účely skvalitňovania metód regulácie a zabezpečenia spokojnosti účastníkov trhu transparentne využívať aj prieskumy verejnej mienky pri zisťovaní účinnosti regulačných metód, dodržiavania kvality dodávok tovarov, poskytovaných služieb, a postupov jednotlivých účastníkov trhu.
 31. Po skončení regulačného obdobia 2009 – 2011 vykonať analýzu regulačného obdobia s cieľom optimalizovať východiskové parametre pre nové regulačné obdobie.
 32. Uprednostňovať princíp stanovenia regulovaných cien a poplatkov ako maximálnych.
 33. Trvale vytvárať podmienky pre podporu rozvoja sústav centrálneho zásobovania teplom za predpokladu efektívnosti, hospodárnosti a primeranosti sústavy.
 34. Vytvoriť podmienky reflektujúce potrebu podania cenových návrhov a tiež pre zmeny cenového rozhodnutia aj mimo termínov ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, resp. zachovanie platnosti rozhodnutia až do vydania nového rozhodnutia.
 35. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES realizovať plnenie právomocí a povinností úradu, a to:
 1. zabezpečovať, aby všetky regulované subjekty plnili svoje povinnosti ustanovené právnym poriadkom Slovenskej republiky a právom Európskej únie,
 2. aktívne spolupracovať s ostatnými členskými štátmi Európskej únie a zabezpečiť plnenie právne záväzných rozhodnutí agentúry a Komisie.
 3. každoročne predkladať správu o činnosti a plnení svojich povinností vyplývajúcich z  právneho poriadku Slovenskej republiky agentúre a Komisii vrátane prijatých opatrení,
 4. používať také regulačné metódy a kontrolné mechanizmy, aby medzi činnosťami spojenými s prenosom, distribúciou a dodávkou neexistovali krížové dotácie,
 5. sledovať investičné plány prevádzkovateľov prenosových sústav a prevádzkovateľov prepravných sietí, ich súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1228/2003 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.715/2009 z 13. júla 2009 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1775/2003 vrátane ich plnenia.
 6. raz ročne uverejňovať odporúčania o súlade dodávateľských cien  s ustanoveniami článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES,
 7. prijať opatrenia na bezplatné zabezpečenie prístupu odberateľov k  informáciám o ich spotrebe,
 8. prijať opatrenia na zrýchlenie a zjednodušenie procesu bezplatnej zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu,
 9. zabezpečiť a vykonať proces certifikácie prevádzkovateľov prenosových sústav a prevádzkovateľov prepravných sietí,
 10. zosúladiť ukladanie výšky sankcií za diskriminačné správanie sa regulovaných subjektov,
 11. konať ako orgán na urovnávanie sporov medzi vertikálne integrovanými podnikmi (ďalej len „VIP“) a prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom prepravnej siete,
 12. sledovať obchodné a finančné vzťahy medzi VIP a prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom prepravnej siete,
 13. schvaľovať všetky obchodné a finančné dohody medzi VIP a prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom prepravnej siete,
 14. aktívne spolupracovať so subjektom zodpovedným za zabezpečenie programu súladu,
 15. v spolupráci s agentúrou, regulačnými orgánmi členských štátov a Komisiou podporovať efektívne otváranie trhov pre všetkých odberateľov a dodávateľov,
 16. vhodnými regulačnými nástrojmi aktívne prispievať k ochrane zraniteľných odberateľov s dôrazom na domácnosti, podniky v sociálnej sfére, zdravotníctve, školstve, podnikateľskej sfére a dosahovaní vysokého štandardu univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v sieťových odvetviach,
 17. dôsledne dodržiavať a aplikovať princíp finančnej a akejkoľvek inej nezávislosti úradu od subjektov vykonávajúcich činnosti v sieťových odvetviach, iných verejnoprávnych subjektov, politických subjektov a štátnych orgánov vrátane vlády Slovenskej republiky,
 18. ustanoviť postupy pri uzatváraní zmluvných vzťahov a obsah zmluvných vzťahov v rámci VIP v súvislosti s oprávnenosťou a primeranosťou nákladov regulovaných subjektov,
 19. spolupracovať pri vypracovaní ekonomického posúdenia zavedenia inteligentných meracích systémov, vrátane všetkých dlhodobých nákladov a prínosov pre odberateľov a pre trh .

I. NÁVRH KONCEPCIE ROZSAHU CENOVEJ REGULÁCIE A NÁVRH  SPÔSOBU VYKONANIA CENOVEJ REGULÁCIE V ELEKTROENERGETIKE A PLYNÁRENSTVE


Ciele regulačnej politiky realizuje úrad v cenovej regulácii v oblasti elektroenergetiky a plynárenstva vydaním všeobecne záväzného právneho predpisu na základe § 12 ods. 4 a  § 12 ods. 10 a 13 a § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“), novelou všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných podľa § 5 ods. 1 písm. ee) zákona o regulácii, ktorými sa ustanovujú štandardy kvality dodávaných tovarov a služieb poskytovaných podľa zákona o regulácii v oblasti elektroenergetiky a plynárenstva. Ďalším dôležitým nástrojom pri dosahovaní cieľov regulačnej politiky je novela nariadení vlády Slovenskej republiky, ktorými sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom, vydaných podľa § 12a zákona o regulácii.

Dĺžka regulačného obdobia je stanovená na päť rokov, t.j. na obdobie rokov 2012 – 2016.

Východiská regulačnej politiky v oblasti elektroenergetiky a plynárenstva:

 1. v súlade s cieľmi energetickej politiky Slovenskej republiky a požiadavkami vyplývajúcimi  z práva Európskej únie v spolupráci s agentúrou, regulačnými orgánmi členských štátov a Komisiou podporovať efektívne otváranie trhov pre všetkých odberateľov elektriny a plynu a dodávateľov elektriny a plynu, prispievať k udržaniu stability elektrizačnej sústavy a plynárenských sietí, k realizácii efektívnych investícií do potrebných prenosových kapacít a prepravných kapacít vnútroštátnych a cezhraničných prenosových vedení a prepravnej siete,
 2. zabezpečiť ochranu práv a povinností odberateľov elektriny a odberateľov plynu a  stimulovať regulované subjekty prostredníctvom všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa ustanovujú štandardy kvality dodávaných tovarov a poskytovaných služieb v elektroenergetike a plynárenstve s cieľom optimalizovať prevádzkové náklady, garantovať kvalitné činnosti a služby, pričom sa budú vytvárať podmienky pre zavedenie kompenzačných platieb odberateľom plynu v prípade nedodržania ustanovených štandardov kvality,
 3. zabezpečiť vhodnými regulačnými nástrojmi, v súlade s princípmi efektívnej  motivácie, priestor pre regulované subjekty na potrebné investície do nových technológií s dôrazom na vysoko účinné technológie s využitím všetkých disponibilných zdrojov, akými sú odpisy a zisk po zdanení, pre zabezpečenie kvality, bezpečnosti  a spoľahlivosti sústav a sietí,
 4. stimulovať regulované subjekty k plneniu ustanovených štandardov kvality prostredníctvom zavedenia faktora dodržiavania porovnateľných štandardov kvality, ktorý bude aplikovaný na základe sledovania dosiahnutých výsledkov porovnateľných regulovaných subjektov v stanovenom časovom období,  
 5. podporovať konkurencieschopný, bezpečný a environmentálne udržateľný trh s elektrinou a plynom na vymedzenom území a v rámci Európskej únie,
 6. trvale sa usilovať o odstraňovanie obmedzení týkajúcich sa obchodovania s elektrinou a plynom vrátane podpory rozvoja vhodných cezhraničných prenosových kapacít a prepravných kapacít,
 7. trvale odstraňovať prekážky, ktoré môžu brániť prístupu do sústav a sietí novým účastníkom trhu s elektrinou a plynom,
 8. stanoviť rozsah a základný obsah prevádzkových poriadkov prevádzkovateľov sústav a prevádzkovateľov sietí s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a spoľahlivosť dodávok elektriny a plynu,
 9. v prípade dosiahnutia dostatočnej miery liberalizácie trhu primerane upravovať rozsah a spôsob regulácie v elektroenergetike a plynárenstve optimalizáciou rozsahu cenovej regulácie, ako aj zmenou spôsobu vykonania cenovej regulácie,
 10. vytvárať podmienky pre zavedenie inštitútu dodávky elektriny a plynu pre odberateľov elektriny v domácnosti alebo odberateľov plynu v domácnosti v režime univerzálnej služby na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke plynu,
 11. uplatňovať princíp platnosti cenového rozhodnutia až do vydania ďalšieho rozhodnutia v príslušnej veci,
 12. uprednostňovať  princíp stanovenia maximálnych cien za výkon regulovaných činností v cenových rozhodnutiach,
 13. vhodnými regulačnými nástrojmi zabezpečiť zabráneniu vzniku krížových dotácií medzi činnosťami spojenými s prenosom alebo prepravou, distribúciou elektriny alebo plynu a dodávkou elektriny alebo plynu,
 14. pri cenovej regulácii v elektroenergetike a plynárenstve formou zavedenia individuálnych sadzieb podporovať ochranu zraniteľných odberateľov elektriny a plynu, s dôrazom na domácnosti, podniky v sociálnej sfére, zdravotníctve a školstve,
 15. zabezpečiť zjednotenie postupov  pri uzatváraní zmluvných vzťahov a stanovenie obsahu zmluvných vzťahov medzi jednotlivými účastníkmi trhu s cieľom zabrániť špekulatívnym a diskriminačným postupom zavedením minimálneho rámca rozsahu zmluvných ustanovení vrátane zmluvných podmienok a jednotných lehôt, podporovať a sledovať transparentné metódy obstarávania služieb a iných nástrojov potrebných pre výkon regulovanej činnosti, ako aj sledovať dodržiavanie povinností účastníkov trhu s elektrinou a plynom týkajúcich sa transparentnosti,
 16. vytvárať podmienky pre ochranu oprávnených záujmov regulovaných subjektov umožnením dosiahnutia primeranej návratnosti investícií pri súčasnej optimalizácii nákladov a dosiahnutia primeraného zisku,
 17. optimalizovať náklady na výkon regulovaných činností vrátane stanovenia vybraných limitov nákladov z hľadiska ich oprávnenosti a primeranosti a transparentných postupov pri určovaní nájomných vzťahov, ako aj postupov pri uzatváraní zmluvných vzťahov a obsahu zmluvných vzťahov v rámci VIP, ako aj všetkých zmluvných vzťahov, prostredníctvom, ktorých si regulovaný subjekt zabezpečuje výkon regulovanej činnosti formou outsourcingu,
 18. spolupracovať pri kontrole dodržiavania transparentnosti a nediskriminačného správania sa na trhu s elektrinou a plynom a v prístupe tretích strán do sústav a sietí,
 19. nepretržite porovnávať účinnosť uplatňovaných regulačných nástrojov s postupmi v ostatných odvetviach národného hospodárstva a v ostatných štátoch Európskej únie,
 20. analyzovať výšku strát a vlastnej spotreby v sústavách a sieťach a vhodnými regulačnými nástrojmi v rámci cenovej regulácie zabezpečiť motivačné faktory na znižovanie strát a vlastnej spotreby v sústavách a sieťach,
 21. pripraviť v spolupráci s účastníkmi trhu s elektrinou a plynom podmienky pre zmenu systému platieb za odchýlky v sektore elektroenergetiky a plynárenstva s cieľom pozitívneho vplyvu na trh s elektrinou a plynom s dôrazom na zabránenie špekulatívneho správania účastníkov trhu s elektrinou alebo plynom,  
 22. v nadväznosti na transponovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES do právneho poriadku Slovenskej republiky vykonávať nasledujúce právomoci:

1.    spolupracovať pri certifikácii prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete z hľadiska posudzovania nezávislosti týchto prevádzkovateľov v podmienkach trhu s elektrinou a plynom na vymedzenom území,
2.    aktívne sa podieľať na zavedení konceptu zraniteľného odberateľa elektriny
a zraniteľného odberateľa plynu,
3.    vznášať námietky k vymenovaniu a odvolaniu osôb zodpovedných za riadenie prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete, k vymenovaniu a odvolaniu osoby zodpovednej za zabezpečenie programu súladu a schvaľovať všetky obchodné a finančné dohody medzi VIP a prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete,
4.    schvaľovať a sledovať činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete vo vzťahu k uzatváraným zmluvám, riadenia zdrojov, programu súladu a investičným plánom,
5.    schvaľovať desaťročný plán rozvoja prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete a rozhodovať o opatreniach k zaisteniu jeho realizácie, 
6.    sledovať investičné plány prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete a ich súlad s príslušnými nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady,
7.    zverejňovať odporúčania o súlade dodávateľských cien s ustanoveniami článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES,
8.    prijímať opatrenia na bezplatné zabezpečenie prístupu odberateľov elektriny alebo odberateľov plynu k informáciám o ich spotrebe,
9.    prijímať opatrenia na zrýchlenie a zjednodušenie procesu bezplatnej zmeny dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu,
10.    urovnávať spory medzi VIP a prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľom prepravnej siete,
11.    spolupracovať so subjektom zodpovedným za zabezpečenie programu súladu.

I.1. Elektroenergetika
Prevádzkovanie prenosovej sústavy
a) východiskom pre schválenie alebo určenie ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny bude použitie metódy cenového stropu, tzv. „Price Cap“, pričom pre nastavenie cenového stropu pre rok 2012 sa bude vychádzať zo skutočností za rok 2010. Pre ďalšie roky takto určená cena z roku 2012 môže byť optimalizovaná na základe výsledkov vyhodnotenia regulačného obdobia 2009 až 2011 a eskalovaná faktorom JPI a faktorom efektivity.
b) príjmy prevádzkovateľa prenosovej sústavy za cezhraničné výmeny elektriny z dôvodu stabilizácie cien za prenos elektriny na vymedzenom území môžu byť optimalizované vo väzbe na pravidlá kompenzačných mechanizmov stanovených na úrovni Európskej komisie.

Prevádzkovanie distribučnej sústavy
a) východiskom pre schválenie alebo určenie ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny bude použitie metódy cenového stropu, tzv. „Price Cap“, pričom pre nastavenie cenového stropu pre rok 2012 sa bude vychádzať zo  skutočností za rok 2010. Pre ďalšie roky takto určená cena z roku 2012 môže byť optimalizovaná na základe výsledkov vyhodnotenia regulačného obdobia 2009 až 2011 a eskalovaná faktorom JPI a faktorom efektivity.
b) predkladané cenové návrhy prevádzkovateľov distribučných sústav (ďalej len „PDS“) budú obsahovať jednotnú metodiku štruktúry sadzieb,
c) pre prevádzkovateľov distribučných sústav sa stanoví rámcový prevádzkový poriadok, ako aj rámcová zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny,

d) pri pripojení do sústavy na napäťovej úrovni nízkeho napätia sa uplatní spôsob regulácie, ktorý zohľadní hodnotu príkonu odberného elektroenergetického zariadenia, výšku nákladov prevádzkovateľa distribučnej sústavy určenú pre ampérickú hodnotu hlavného ističa, pričom medziročná zmena sa  uskutoční maximálne o hodnotu indexu jadrovej inflácie,

e) pri pripojení do sústavy na napäťovej úrovni vysokého napätia a veľmi vysokého napätia budú prevádzkovatelia sústav používať cenu zohľadňujúcu potrebnú kapacitu a stanovený koeficient spoluúčasti v  súlade s určenými oprávnenými nákladmi stanovenými vo vykonávacom predpise – výnose úradu,

f) pri pripojení nových výrobcov elektriny do sústavy sa uplatní spôsob regulácie pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy zohľadňujúc potrebnú kapacitu a stanovený koeficient spoluúčasti v súlade s vykonávacím predpisom – výnosom úradu,
g) nastavia sa podmienky na zavedenie zmeny systému dokupov zvyškového diagramu.

Podporné a systémové služby
a) zabezpečia sa podmienky pre podporu trhových mechanizmov na poskytovanie podporných služieb a regulačnej elektriny tak, aby bola dosahovaná vysoká úroveň stability prevádzky elektrizačnej sústavy  (mechanizmus zabezpečenia podporných služieb prioritne postaviť na primárnej a sekundárnej regulácii výkonu s využitím výroby elektriny z domáceho uhlia a OZE),
b) pre veľkých odberateľov elektriny s vyrovnaným odberovým diagramom sa zabezpečia podmienky pre uplatňovanie diferencovaných taríf za systémové služby v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v sieťových odvetviach,
c) pri poskytovaní systémových služieb sa tarifa za systémové služby určí v nadväznosti na hodnotu určených nákladov na podporné služby a zabezpečia sa podmienky a určia kontrolné mechanizmy pri výbere poplatkov za systémové služby. Rovnako sa pripravia podmienky na zmenu pravidiel výberu pri koncovej spotrebe v rámci samovýroby, ostrovnej prevádzky a miestnych distribučných sústav,
d) pri poskytovaní podporných služieb sa celkové plánované náklady na nákup všetkých druhov podporných služieb určia na základe dohodnutého a schváleného technického rozsahu jednotlivých druhov podporných služieb. Ceny za podporné a systémové služby sa stanovia so zreteľom na optimalizáciu nákladov na systémové a podporné služby.

Dodávka elektriny
a) predkladané cenové návrhy za dodávku elektriny pre domácnosti budú obsahovať unifikovaný rad sadzieb. Pri dodávke elektriny dodávateľom poslednej inštancie sa uplatnia ceny na základe stanovených oprávnených nákladov dodávateľa poslednej inštancie vo vykonávacom predpise – výnose úradu,
b) po transponovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES do právneho poriadku Slovenskej republiky a dosiahnutia dostatočnej miery liberalizácie trhu s elektrinou postupne upúšťať od cenovej regulácie dodávky elektriny pre domácnosti v nadväznosti na zavedenie inštitútu dodávky elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti v režime univerzálnej služby.
Výroba elektriny
a) pri výrobe elektriny sa určí pevná cena elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (ďalej len „VUKVET“) v závislosti od druhu obnoviteľného zdroja energie, miery návratnosti investície, technológie výroby elektriny, termínu uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky, termínu a rozsahu rekonštrukcie alebo modernizácie technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, celkového inštalovaného výkonu v súlade s podmienkami stanovenia ceny elektriny podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b) výrobné zdroje OZE a kombinovanej výroby elektriny a tepla (ďalej len „KVET“) sa pri zavádzaní podporných mechanizmov budú výkonovo limitovať, ak dodávka z týchto zdrojov nie je dostatočne spoľahlivá,
c) v rámci podpory KVET sa zabezpečí delenie nákladov na výrobu tepla a elektriny potrebných na stanovenie výšky palivových a ostatných spoločných nákladov a analyzujú a optimalizujú celkové náklady na výrobu elektriny vo všeobecnom hospodárskom záujme z domáceho uhlia, v záujme zabezpečenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky,
d) s cieľom podporovať energetickú účinnosť technologických zariadení a vhodnú integráciu výroby elektriny z OZE sa pripravia podmienky pre  zmenu procesu podpory výroby elektriny z OZE a KVET s cieľom eliminácie zvýšených nákladov na koncovú cenu elektriny, tzn. iniciovať zmenu doterajšieho systému povinného výkupu elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy vyrobenej z OZE a KVET pre potreby krytia strát v distribučnej sústave, ako aj povinného prevzatia zodpovednosti za odchýlku výrobcu elektriny s právom podpory s nasledujúcim výhľadom
1.    preniesť tento proces podpory na dodávateľov elektriny zavedením povinnosti čiastočného a primeraného výkupu elektriny od výrobcov elektriny z OZE a KVET,
2.    ustanoviť ako zastrešujúci, riadiaci a kontrolný orgán v tomto procese organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
3.    zaviesť možnosti predaja neumiestnenej elektriny na trhu prostredníctvom aukcií alebo umiestnením na komoditnej burze na predaj elektriny prostredníctvom celej škály finančných produktov,
4.    klásť väčší doraz z hľadiska určenia ceny elektriny pre stanovenie doplatku a kontroly na výrobcov elektriny z OZE a KVET, ktorí sú súčasťou VIP, do ktorých portfólia patrí aj prevádzkovanie distribučnej sústavy a dodávka elektriny na regionálnej úrovni.

Organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou
a) pri zúčtovaní, vyhodnotení a vysporiadaní odchýlok sa určí cena za zúčtovanie, vyhodnotenie a vysporiadanie odchýlok tak, aby bol dosiahnutý povolený maximálny výnos zohľadňujúci schválené náklady na regulovanú činnosť, schválený primeraný zisk a faktor investícii a v cene sa zohľadní korekcia nákladov a výnosov za predchádzajúce obdobie,
b) pre organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou sa určí cena za organizovanie a vyhodnotenie krátkodobého trhu s elektrinou tak, aby bol dosiahnutý povolený maximálny výnos zohľadňujúci schválené náklady na regulovanú činnosť, schválený primeraný zisk a faktor investícii a v cene sa zohľadní korekcia nákladov a výnosov za predchádzajúce obdobie.

Spôsob vykonania cenovej  regulácie v elektroenergetike:

a)    za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie a elektrinu vyrobenú, kombinovanou výrobou elektriny a tepla priamym určením tarify,
b)    za elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia určením spôsobu výpočtu pevnej ceny,
c)    za pripojenie do sústavy určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny,
d)    za pripojenie nových výrobcov elektriny do sústavy určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny,
e)    za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify, 
f)    za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify,
g)    za dodávku elektriny pre domácnosti určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny,
h)    za poskytovanie systémových služieb v elektroenergetike určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify,
i)    za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny,
j)    za výkon činností organizátora krátkodobého trhu s elektrinou určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny a tarify,
k)    za dodávku elektriny dodávateľom poslednej inštancie určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny.

I. 2. Plynárenstvo

Prevádzkovanie prepravnej siete

a) určenie cien sa vykoná porovnaním cien za prepravu plynu v  Slovenskej republike  s cenami za prepravu plynu v ostatných členských štátoch Európskej únie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v sieťových odvetviach, pričom sa rozšíria parametre  porovnávania v porovnávacej analýze. Vzhľadom  na charakter prepravnej siete v Slovenskej republike, ktorý je  tranzitný, je metóda benchmarkingu  vhodná aj s ohľadom na uzatvorené dlhodobé zmluvy o preprave plynu s najväčšími  zahraničnými užívateľmi prepravnej siete,

b) cena za pripojenie pre odberateľov plynu, ako aj nových výrobcov plynu do prepravnej siete sa určí na základe skutočne vynaložených a preukázaných nákladov prevádzkovateľa prepravnej siete, ktoré sú spojené s pripojením do prepravnej siete v  súlade s oprávnenými nákladmi stanovenými vo vykonávacom predpise – výnose úradu.
 

Prevádzkovanie  distribučnej siete

a) východiskom pre schválenie alebo určenie ceny za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu bude použitie metódy cenového stropu, tzv. „Price Cap“, pričom pre  rok 2012 sa bude vychádzať zo  skutočností za rok 2010. Pre ďalšie roky takto určená cena z roku 2012 môže byť optimalizovaná na základe výsledkov vyhodnotenia regulačného obdobia 2009 až 2011 a eskalovaná faktorom JPI a faktorom efektivity.
b) cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre regulované subjekty, ktorých počet odberných miest z distribučnej siete nepresahuje 100 000 (lokálne distribučné siete) sa bude určovať nákladovou metódou na základe oprávnených nákladov a primeraného zisku stanoveného úradom; celkové oprávnené náklady pri tejto metóde budú limitované hodnotou maximálnych jednotkových oprávnených nákladov; priemerná cena na rok t bude vypočítaná aj na základe skutočných údajov z roku t-2 so zohľadnením efektívneho vynakladania oprávnených nákladov,

c) cena za pripojenie do distribučnej siete, osobitne pre odberateľov plynu v domácnosti a osobitne pre odberateľov plynu mimo domácnosti, sa určí na základe plánovaných priemerných nákladov prevádzkovateľa distribučnej siete, ktoré sú spojené s pripojením do distribučnej siete. Na začiatku regulačného obdobia sa určí tzv. východisková cena a táto sa bude medziročne zvyšovať  maximálne o hodnotu indexu jadrovej inflácie,

d) cena za pripojenie nových výrobcov plynu do distribučnej siete sa určí na základe skutočne  vynaložených nákladov prevádzkovateľom distribučnej siete v súvislosti s pripojením nových výrobcov plynu do distribučnej siete,

e) cena za poskytovanie podporných služieb sa určí na základe nákladov regulovaného subjektu, ktorý vykonáva funkciu plynárenského dispečingu na vymedzenom území, na zabezpečenie tejto služby a  v  súlade s  cenami za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu pre tento regulovaný subjekt,

f) Pre prevádzkovateľov distribučných sietí sa stanoví rámcový prevádzkový poriadok.

Dodávka plynu

a) východiskom pre schválenie alebo určenie ceny za dodávku plynu pre domácnosti bude použitie metódy cenového stropu, tzv. „Price Cap“, pričom východiskom pre reguláciu ceny za dodávky plynu pre domácnosti v tomto regulačnom období budú tzv. „východiskové náklady“, určené na základe analýzy skutočností za rok 2010. Pre ďalšie roky takto určená cena z roku 2012 môže byť optimalizovaná na základe výsledkov vyhodnotenia regulačného obdobia 2009 až 2011 a eskalovaná faktorom JPI a faktorom efektivity. Východiskové náklady budú zohľadňovať oprávnené náklady súvisiace s nákupom  plynu,  prístupom do prepravnej siete a prepravou plynu, prístupom do distribučnej siete a distribúciou plynu,  skladovaním a  činnosťou  obchodníka. Spoločné náklady dodávateľa plynu budú na základe transparentne určených alokačných kľúčov rozdelené pre dodávku plynu pre domácnosti, dodávku plynu pre ostatných odberateľov plynu, prípadne na iné činnosti dodávateľa plynu, napr. pre predaj CNG.
b) po transponovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES do právneho poriadku Slovenskej republiky a dosiahnutia dostatočnej miery liberalizácie trhu s plynom postupne opúšťať cenovú reguláciu dodávky plynu pre domácnosti v nadväznosti na zavedenie inštitútu dodávky plynu pre odberateľov plynu v domácnosti v režime univerzálnej služby,
c) v záujme ochrany odberateľov plynu sa pre dodávateľa poslednej inštancie uplatnia ceny na základe stanovených oprávnených nákladov dodávateľa poslednej inštancie vo vykonávacom predpise – výnose úradu,
d) cena za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť bude určená rozsahom oprávnených nákladov, ktoré možno do ceny započítať a výškou primeraného zisku stanovených vo vykonávacom predpise úradu - výnose úradu; náklady za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť budú zohľadňovať oprávnené náklady súvisiace
s  nákupom plynu,  prístupom do prepravnej siete a prepravou plynu,  prístupom  do distribučnej siete a distribúciou plynu,  skladovaním a  činnosťou  obchodníka.

Uskladňovanie plynu

Cena za  prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu bude určená na  základe  porovnania  cien za  prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu v Slovenskej republike s cenami za uskladňovanie plynu v ostatných štátoch Európskej únie u vybraných prevádzkovateľov  zásobníkov, ktorí prevádzkujú zásobníky s podobnými parametrami ako regulovaný subjekt v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v sieťových odvetviach.


Spôsob vykonania cenovej regulácie v plynárenstve:

a)    za prístup do prepravnej siete a prepravu plynu priamym určením porovnateľnej ceny,
b)    za pripojenie do prepravnej siete priamym určením maximálnej  ceny,
c)    za pripojenie nových výrobcov plynu do prepravnej siete priamym určením maximálnej  ceny,
d)    za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu určením spôsobu výpočtu maximálnej  ceny a tarify,
e)    za pripojenie do distribučnej siete určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny,
f)    za pripojenie nových výrobcov plynu do distribučnej siete priamym určením maximálnej  ceny,
g)    za poskytovanie podporných služieb v plynárenstve priamym určením maximálnej ceny a tarify,
h)    za dodávku plynu dodávateľom poslednej inštancie určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny,
i)    za prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu priamym určením porovnateľnej ceny.
j)    za dodávku plynu pre domácnosti určením spôsobu výpočtu maximálnej ceny,
k)    za dodávku plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosti určením rozsahu oprávnených nákladov a určením výšky primeraného zisku.


II.

NÁVRH KONCEPCIE ROZSAHU CENOVEJ REGULÁCIE A NÁVRH  SPÔSOBU VYKONANIA CENOVEJ REGULÁCIE V TEPELNEJ ENERGETIKE

Dĺžka regulačného obdobia je stanovená na päť rokov, t.j. na obdobie rokov 2012 – 2016.

Východiská regulačnej politiky v oblasti tepelnej energetiky:

a)    vydávaním povolení (štátnou autorizáciou) prispievať k transparentnosti vykonania regulovanej činnosti,

b)    vhodnými regulačnými nástrojmi podporovať zvyšovanie energetickej efektívnosti v súlade s Energetickou politikou Slovenskej republiky a právom Európskej únie,

c)    podporovať rozvoj sústav tepelných zariadení s cieľom dosiahnuť plnenie záväzkov na úrovni Európskej únie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a podľa potreby podporiť stimulačné mechanizmy,
d)    prispievať k efektívnemu využívaniu palív v procesoch kombinovanej výroby elektriny a tepla, 
e)    vytvárať podmienky pre ochranu oprávnených záujmov dodávateľov tepla umožnením dosiahnutia primeranej návratnosti investícií optimalizáciou nákladov a primeraným ziskom,
f)    trvale vytvárať podmienky pre podporu rozvoja sústav tepelných zariadení za predpokladu efektívnosti, hospodárnosti a bezpečnosti dodávok tepla,

g)    motivovať k zvýšeniu energetickej efektívnosti tepelných zariadení,

h)    uplatňovať normatívne ukazovatele energetickej účinnosti sústav tepelných zariadení v tvorbe cien,

i)    limitovať medziročný rast oprávnených nákladov s ohľadom na potrebu nových investícií na zvýšenie efektívnosti jestvujúcich tepelných zariadení a výstavbu nových technológií využívajúcich obnoviteľné zdroje energie,
j)    podporovať motiváciu dodávateľov tepla na realizáciu stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie a na investície zabezpečujúce kvalitu dodávky tepla,
k)    umožniť tvorbu zvýšeného zisku pri využívaní obnoviteľných zdrojov tepla s podmienkou neprekročenia hraničných cien tepla,
l)    optimalizáciou cien tepla, ktoré môžu zahŕňať len oprávnené náklady a primeraný zisk, zabezpečiť ochranu spotrebiteľov voči zneužívaniu monopolného postavenia dodávateľov na trhu,

m)    nákladovou metódou regulácie zabezpečiť transparentnosť regulácie,

n)    primerane limitovať rozsah a štruktúru oprávnených nákladov,
o)    optimalizovať náklady na výkon regulovaných činností vrátane stanovenia  limitov na palivové náklady a limitov na náklady nepriamo súvisiace s výrobou a rozvodom tepla,

p)    limitovať výšku primeraného zisku vo vzťahu k objemu dodávky a v závislosti od výšky neobežných aktív využívaných na regulovanú činnosť a s prihliadnutím na cenu tepla pre konečného spotrebiteľa,
q)    stanoviť jednoznačné a transparentné pravidlá na uplatňovanie nájomných vzťahov týkajúcich sa neobežných aktív využívaných v  regulovaných činnostiach,
r)    stanoviť transparentné pravidlá na špecifikáciu oprávnených nákladov v súvislosti s obmedzením nákladov na nevyužité výrobné kapacity,
s)    objektívne stanoviť náklady na výrobu tepla pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla s prihliadnutím na umiestnenie elektriny na trhu,
t)    stanoviť jednotlivé zložky ceny tepla na parametre objektívne zohľadňujúce spotrebu tepla jednotlivých odberateľov a na základe rovnocenného postavenia odberateľov s prihliadnutím na ročnú mieru využitia dodávky,
u)    zaviesť zúčtovanie oprávnených nákladov v určenej cene tepla podľa skutočných nákladov po skončení každého kalendárneho roka.

Návrh rozsahu cenovej regulácie

V nasledujúcom regulačnom období sa bude v súlade so zákonom o regulácii naďalej vykonávať komplexná regulácia tepla. Cenovej regulácii bude naďalej podliehať výroba, distribúcia a dodávka tepla,  čím sa v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov rozumie výroba a rozvod tepla. V tepelnej energetike dodávka tepla (t.j. predaj tepla), nie je činnosť, ktorú je možné vykonávať samostatne tak, ako v prípade elektriny alebo plynu, kde je vytvorený trh so svojimi pravidlami, ale vždy sa viaže s výrobou alebo distribúciou tepla.  Predaj tepla zabezpečujú výlučne dodávatelia tepla, ktorí teplo vyrábajú alebo distribuujú. Preto sa cena tepla bude naďalej určovať za výrobu tepla, výrobu a rozvod alebo len rozvod tepla podľa toho, ktoré činnosti dodávateľ vykonáva. Vzhľadom na špecifickosť tepelných sietí, ktoré sú len v ojedinelých prípadoch prepojené s viacerými zdrojmi tepla patriacimi rôznym dodávateľom, nie je predpoklad vzniku obchodníkov s teplom, preto ani nie je dôvod sa zaoberať zmenou rozsahu regulácie prípadne zmenou štruktúry určovania cien tepla.

Návrh spôsobu vykonania cenovej regulácie

Navrhovaný spôsob vykonania cenovej regulácie na nasledujúce regulačné obdobie je  určenie spôsobu výpočtu maximálnej ceny tepla podľa § 12 ods. 7 písm. b) zákona
o regulácii.  Spôsob vykonania cenovej regulácie podľa § 12 ods. 10 zákona o regulácii stanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom úrad. Tento všeobecne záväzný právny predpis, ktorým je výnos, je nástrojom na vykonávanie regulačnej politiky v tepelnej energetike a prostriedok výkonu regulácie. Výnos určuje okrem iného spôsob výpočtu maximálnej ceny tepla, rozsah, štruktúru a výšku oprávnených nákladov a primeraného zisku, podmienky uplatňovania cien a spôsob zúčtovania plánovaných nákladov započítaných do ceny tepla.
Určenie spôsobu výpočtu maximálnej ceny tepla je objektívny a transparentný spôsob cenovej regulácie, ktorý zohľadňuje rozsah oprávnených nákladov a výšku primeraného zisku nevyhnutných na vykonávanie regulovanej činnosti jednotlivými dodávateľmi tepla s ohľadom na ich konkrétne podmienky. Pritom je možné v maximálnej miere eliminovať riziká zneužívania dominantného postavenia dodávateľov tepla na trhu s teplom vo vzťahu k cene dodávaného tepla. Zároveň stanovením rozsahu a výšky oprávnených nákladov je možné udržať výšku investícií do rozvoja tepelných systémov na úrovni, ktorá zabezpečí zvyšovanie účinnosti a hospodárnosti jednotlivých sústav a pritom cena tepla zostane dostatočne konkurencieschopná a akceptovateľná odberateľmi.      
Navrhovaný spôsob regulácie počas regulačného obdobia, ktoré je stanovené na obdobie rokov 2012 až 2016, sa nebude principiálne meniť. Táto zásada významne prispeje k vytvoreniu stabilnejšieho, predvídateľného a transparentného regulačného prostredia. Dodávatelia tepla budú môcť dlhodobo plánovať investície do tepelných zariadení, pričom bude zabezpečená primeraná miera ich návratnosti.


III.

NÁVRH KONCEPCIE ROZSAHU CENOVEJ REGULÁCIE A NÁVRH  SPÔSOBU VYKONANIA CENOVEJ REGULÁCIE VO VODNOM HOSPODÁRSTVE


III.1. Výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom, odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Dĺžka regulačného obdobia je stanovená na päť rokov, t.j. na obdobie rokov 2012 – 2016.

Východiská regulačnej politiky v oblasti vodného hospodárstva:

a)    zabezpečiť optimalizáciu cien pre prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií v súlade s článkom 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva
v oblasti vodného hospodárstva s dôrazom na ochranu odberateľov pitnej vody z verejného vodovodu a producentov odpadovej vody odvádzanej verejnou kanalizáciou, a to na základe vývoja nevyhnutných oprávnených nákladov na regulované činnosti a vývoja množstva dodávanej, resp. odvedenej vody pri zohľadnení prínosu realizovaných investícií v regulačnom období 2009 až 2011,

b)    stanoviť rozsah,  štruktúru a výšku oprávnených nákladov kalkulovaných v cenách s dôrazom na  optimalizáciu limitných hodnôt vybraných položiek kalkulácie nákladov najmä osobných nákladov, režijných nákladov, výšky nájomného a odpisov majetku,

c)    dôsledne posudzovať oprávnenosť, opodstatnenosť a nevyhnutnosť nákladov v nelimitovaných položkách kalkulácie ceny, pričom je potrebné klásť dôraz na zvyšovanie efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov na regulované činnosti,

d)    sledovať vývoj nákladov na regulované činnosti s cieľom zohľadniť možnosti tvorby zdrojov na obnovu existujúcej vodohospodárskej infraštruktúry,

e)    posúdiť, prípadne prehodnotiť primeranosť miery zisku v cenách za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,

f)    stanoviť maximálne ceny vody s cieľom vytvárať pre regulované subjekty možnosť uplatňovať na trhu s vodou aj ceny nižšie ako úradom schválené,

g)    podporovať investičný rozvoj najmä v oblasti verejných kanalizácií vytváraním primeraných možností na tvorbu vlastných finančných zdrojov určených na plnenie záväzkov, ktoré sa Slovenská republika pri vstupe do Európskej únie zaviazala splniť do roku 2015,

h)    na základe dôslednej a objektívnej analýzy opodstatnenosti uplatnenia dvojzložkovej ceny pri zohľadnení sociálno-ekonomických dopadov vytvoriť legislatívne prostredie pre jej zavedenie v Slovenskej republike,

i)    stanoviť samostatne ceny za odvádzanie odpadovej vody a ceny za čistenie odpadovej vody pre jeden regulovaný subjekt, a to v prípade, ak ide o poskytnutie jednej z uvedených služieb inému regulovanému subjektu, pričom poskytovateľ služby sa s prijímateľom služby nedohodnú na cene,

j)    sledovať, porovnávať a vyhodnocovať straty vody vo verejných vodovodoch,

k)    poskytovať pomoc pri aplikácii všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s cenovou reguláciou v praxi priebežne počas celého regulačného obdobia, a to najmä vypracovaním a zverejnením metodických usmernení a poradenstvom,

l)    zabezpečiť transparentnosť jednoznačne stanovenými pravidlami a postupmi uplatňovanými pri cenovej regulácii a zverejňovaním informácií o cenách a o podmienkach ich uplatňovania.


Návrh rozsahu cenovej regulácie

Cenová regulácia sa bude uskutočňovať v tomto rozsahu:
a)   výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom,
b)    výroba a distribúcia  pitnej vody verejným vodovodom,
c)    dodávka pitnej vody verejným vodovodom,
d)    odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
e)    čistenie odpadovej vody v čistiarni odpadovej vody, ak je táto odpadová voda privádzaná do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou,
f)     odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Návrh spôsobu vykonania cenovej regulácie
Spôsob vykonania cenovej regulácie sa stanovuje ako priame určenie maximálnej ceny a určenie spôsobu výpočtu maximálnej ceny. Spôsob výpočtu ceny zohľadňuje stanovený rozsah oprávnených nákladov, primeraný zisk vrátane investícií potrebných na zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadení a sietí.

III.2.  Poskytovanie vodohospodárskych služieb

Dĺžka regulačného obdobia je stanovená na päť rokov, t.j. na obdobie rokov 2012 – 2016.

Východiská regulačnej politiky v oblasti poskytovania vodohospodárskych služieb:
a)    optimalizovať ceny vodohospodárskych služieb na základe vývoja nevyhnutných oprávnených nákladov na zabezpečovanie regulovaných činností a vývoja množstva dodávanie mechanickej energie a vývoja množstva vody odoberanej z vodných tokov za rok 2009-2011,
b)    stanoviť ceny vodohospodárskych služieb ako maximálne, čím sa vytvorí možnosť uplatňovať na trhu aj ceny nižšie (napr. pre významných odberateľov),
c)    stanoviť rozsah, štruktúru a výšku oprávnených nákladov v kalkulácii cien za regulované činnosti s dôrazom na ich optimalizáciu,
d)    dôsledné posudzovať opodstatnenosť a nevyhnutnosť nákladov v nelimitovaných položkách kalkulácie ceny s dôrazom na ich efektívnosť,
e)    stanoviť parametre na výpočet primeraného zisku, aby bola vytvorená možnosť tvorby zdrojov na investície,
f)    sledovať, porovnávať a vyhodnocovať náklady a tržby z regulovaných činností a overovať využívania  prevádzkových nákladov a zisku za účelom tvorby zdrojov na udržanie prevádzkyschopných vodohospodárskych stavieb využívaných na regulované činnosti.

Návrh rozsahu cenovej regulácie

Cenová regulácia sa bude uskutočňovať v tomto rozsahu:
a)    odber povrchových vôd z vodného toku,
b)    využívanie hydroenergetického potenciálu vodného toku,
c)    odber energetickej vody z vodného toku.

Návrh spôsobu vykonania cenovej regulácie

Spôsob cenovej regulácie stanovuje určenie spôsobu výpočtu maximálnej ceny. Spôsob výpočtu zohľadňuje nevyhnutné oprávnené náklady, primeraný zisk a realizáciu investícií na zabezpečenie prevádzkyschopnosti vodohospodárskych stavieb.
IV.

KONCEPCIA ROZSAHU CENOVEJ REGULÁCIE VO VZŤAHU  K ŠTANDARDOM KVALITY

 
Štandardy kvality reagujú na právo Európskej únie, ktoré bezprostredne súvisí so skvalitňovaním služieb a dodávok energií pre spotrebiteľov.

V tejto súvislosti je potrebné:

a) postupne zavádzať mechanizmus automatických kompenzácií za nedodržanie štandardov kvality,
b) vyhodnocovať a na základe vyhodnotenia postihovať neplnenie štandardov kvality v cenovom konaní,
c) postupne zavádzať do praxe zmluvy o plnení nadštandardných podmienok kvality medzi dodávateľom a odberateľom, ktoré nebudú podliehať cenovej regulácii,
d) pri vyhodnocovaní plnenia štandardov kvality využívať prieskum verejnej mienky,
e) vytvoriť podmienky pre zavedenie ukazovateľov kontinuity a kvality dodávok tovarov a služieb, ktoré sú pripravované v rámci európskych noriem.Príloha k regulačnej politike

ZOZNAM PRÁVNYCH PREDPISOV

Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetví a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2002 Z. z., zákona č. 442/2002 Z. z., zákona č. 658/2004 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 283/2008 Z. z., zákona  č. 73/2009
Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 142/2010 Z. z. a zákona č. 558/2010 Z. z.

Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení v znení zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 68/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 476/2008 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z.,  zákona č. 293/2009 Z. z., zákona č. 142/2010 Z. z. a zákona
č.  136/2010  Z. z.

Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 99/2007 Z. z., zákona
č. 309/2009 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z.

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona
č. 525/2003 Z. z., zákona č.  364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005
Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z. a zákona č. 394/2009 Z. z.

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z. a v znení zákona č. 558/2010 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení nariadenia vlády č. 367/2008 Z. z.

Nariadenie vlády  Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom v znení nariadenia vlády č. 212/2010 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení nariadenia vlády č. 211/2010 Z. z.

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 212/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov v znení vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 59/2008 Z. z.

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 630/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla v znení vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 358/2009 Z. z.

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 208/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti žiadosti a zoznam dokumentov na udelenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a zásobníka pre nové významné plynárenské zariadenie alebo zrekonštruované plynárenské zariadenie

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 315/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 316/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 317/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb v plynárenstve

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 349/2008 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 415/2008 Z. z. o spôsobe vedenia oddelenej evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, o spôsobe vedenia oddelenej evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív a predkladaní výstupov z oddelenej evidencie

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 366/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách o preukázaní technických predpokladov na podnikanie v energetike

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 283/2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu

Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike (oznámenie č. 311/2008 Z. z.) v znení výnosu
z 1. októbra 2008 č. 7/2008 (oznámenie č. 377/2008 Z. z.), výnosu z 10. júna 2009 č. 2/2009 (oznámenie č. 239/2009 Z. z.), výnosu z 9. septembra 2009 č. 7/2009 (oznámenie č. 362/2009 Z. z.) a výnosu z 23. júna 2010 č. 2/2010 (oznámenie č. 302/2010 Z. z.)

Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 3/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (oznámenie č. 295/2008
Z. z.) v znení výnosu z 10. júna 2009 č. 3/2009 (oznámenie č. 240/2009 Z. z.)

Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 4/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v plynárenstve a ktorým sa dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 4/2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny v plynárenstve (oznámenie č. 291/2008 Z. z.) v znení výnosu z 1. októbra 2008 č. 7/2008 (oznámenie č. 377/2008 Z. z. ), výnosu z 10. júna 2009 č. 4/2009 (oznámenie č. 241/2009
Z. z.) a výnosu z 23. júna 2010 č. 4/2010 (oznámenie č. 303/2010 Z. z.)

Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 5/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien za poskytovanie vodohospodárskych služieb súvisiacich s využitím vodného toku (oznámenie č. 294/2008 Z. z.) v znení výnosu z 10. júna 2009 č. 5/2009 (oznámenie č. 242/2009 Z. z.)

Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 6/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla (oznámenie č. 296/2008 Z. z.) v znení výnosu z 1. októbra 2008 č. 7/2008 (oznámenie č. 377/2008 Z. z.), výnosu z 10. júna 2009 č. 6/2009 (oznámenie
č. 243/2009 Z. z.) a výnosu z 23. júna 2010 č. 6/2010 (oznámenie č. 304/2010 Z. z.)

Výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 10. júna 2009 č. 1/2009 o rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania (oznámenie č. 238/2009 Z. z.) v znení výnosu z 20. mája 2010 č. 1/2010 (oznámenie č. 242/2010 Z. z.)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1228/2003 z 26. júna 2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 12/zv. 2)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005 z 28. septembra 2005 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn (Ú. v. EÚ L 289, 3. 11. 2005)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 327/1, 22. 12. 2000),
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES z 26. júna 2003 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou a o zrušení smernice 96/92/ES zo dňa
26. 06. 2003 (Ú. v. EÚ L 176, 15. 07. 2003)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/55/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa ruší Smernica č. 98/30/ES zo dňa 26. 06. 2003
(Ú. v. EÚ L 176, 15. 07. 2003)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/89/ES z 18. januára 2006 o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny a investícií do infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 33, 4. 2. 2006)

 

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: