Reklama

 

Tarify a sadzby Východoslovenská distribučná a.s. - domácnosti

Sadzba D1 - Distribučná sadzba D1 - jednotarifná - jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou
elektriny je určená pre odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebiteľmi, ktoré nemajú elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev vody (záhrady, garáže, chaty, byty a rodinné domy). Nevidiacim odberateľom elektriny, ktorí sa preukážu odporúčaním z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska alebo osobám, ktoré sa ako odberatelia elektriny starajú o nevidiacich, bývajú s nimi v spoločnej domácnosti a majú takéto odporúčanie, uplatní sa po ich požiadaní pre sadzbu D2 - Jednotarif Maxi pevná zložka tarify za distribúciu elektriny vo výške 1,6240 €/mesiac za odberné miesto trvalého pobytu nevidiaceho.

Sadzba D2 - Distribučná sadzba D2 - jednotarifná - jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny Sadzba D2 je určená pre odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebiteľmi, ktoré nemajú elektrické vykurovanie ani elektrický ohrev vody (záhrady, garáže, chaty, byty a rodinné domy). Nevidiacim odberateľom elektriny, ktorí sa preukážu odporúčaním z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska alebo osobám, ktoré sa ako odberatelia elektriny starajú o nevidiacich, bývajú s nimi v spoločnej domácnosti a majú takéto odporúčanie, uplatní sa po ich požiadaní pre sadzbu D2 - Jednotarif Maxi pevná zložka tarify za distribúciu elektriny vo výške 1,6240 €/mesiac za odberné miesto trvalého pobytu nevidiaceho.

Sadzba D3 - Distribučná sadzba D3 - Dvojtarif 8  – dvojpásmová sadzba s nižšou spotrebou
elektriny s operatívnym riadením doby platnosti nízkeho pásma nízkej tarify osem hodín denne. Táto sadzba je vhodná pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber elektriny z distribučnej sústavy je možné presunúť do časového pásma platnosti nízkej tarify – ide najmä o odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi. Pri týchto sadzbách sa odporúča zabezpečenie blokovania elektrických spotrebičov proti ich zapnutiu v čase platnosti vysokej tarify. Nevidiacim odberateľom elektriny, ktorí sa preukážu odporúčaním z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska alebo osobám, ktoré sa ako odberatelia elektriny starajú o nevidiacich, bývajú s nimi v spoločnej domácnosti a majú takéto odporúčanie, uplatní sa po ich požiadaní pre sadzbu D4 - Dvojtarif 8 Vysoká pevná zložka tarify za distribúciu elektriny vo výške 4,5465 €/mesiac za odberné miesto trvalého pobytu nevidiaceho.

Sadzba D4 - Distribučná sadzba D4 Dvojtarif 8  Maxi – dvojpásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny s operatívnym riadením doby platnosti nízkeho pásma nízkej tarify osem hodín denne. Táto sadzba je vhodná pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber elektriny z distribučnej sústavy je možné presunúť do časového pásma platnosti nízkej tarify – ide najmä o odberné miesta s elektrickými akumulačnými spotrebičmi. Pri týchto sadzbách sa odporúča zabezpečenie blokovania elektrických spotrebičov proti ich zapnutiu v čase platnosti vysokej tarify. Nevidiacim odberateľom elektriny, ktorí sa preukážu odporúčaním z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska alebo osobám, ktoré sa ako odberatelia elektriny starajú o nevidiacich, bývajú s nimi v spoločnej domácnosti a majú takéto odporúčanie, uplatní sa po ich požiadaní pre sadzbu D4 - Dvojtarif 8 Vysoká pevná zložka tarify za distribúciu elektriny vo výške 4,5465 €/mesiac za odberné miesto trvalého pobytu nevidiaceho.

Sadzba D5 - Distribučná sadzba D5 - Dvojtarif 20 – dvojpásmová sadzba pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify 20 hodín denne. Táto sadzba je vhodná pre plne elektrifikovanú domácnosť s elektrickými priamo výhrevnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, kde sa na varenie a pre ostatné účely používa výhradne elektrina. Technickou podmienkou uplatnenia tejto sadzby pre odberné miesto je pripojenie elektrických priamo výhrevných spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom HDO alebo ovládaný jemu funkciou podobným zariadením. Prívody vykurovacích telies tohto obvodu musia byť inštalované napevno – bez zásuviek. Odberateť elektriny je povinný prevádzkovateľovi distribučnej sústavy umožniť kontrolu plnenia podmienok pre priznanie tejto tarify. Dodávateľ elektriny zásobujúci takéto odberné miesta má právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o vykonanie takejto kontroly. Neumožnenie tejto kontroly bude znamena preradenie odberného miesta do tarify D4 - Dvojtarif 8 Maxi. Priamo výhrevné spotrebiče sa blokujú v čase platnosti vysokej tarify.

Sadzba D6 – Distribučná sadzba D6 - Tepelné čerpadlo – dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify 22 hodín denne. Podmienkou uplatnenia sadzby D6 - Tepelné čerpadlo pre odberné miesto je:

  1. odberateľ elektriny má inštalovaný a využíva vykurovací systém s tepelným čerpadlom, ktorého výkon zodpovedá tepelným stratám vykurovaného objektu, pričom túto skutočnosť je potrebné preukázať vierohodným spôsobom,
  2. podiel súčtu trojnásobku hodnoty inštalovaného príkonu tepelného čerpadla v kW a jednonásobku hodnoty príkonu v kW ostatných tepelných spotrebičov (v priamo výhrevnom vykurovaní alebo v príprave teplej úžitkovej vody alebo v klimatizácii) vo výške minimálne 60 % z celkového inštalovaného príkonu daného odberného miesta,
  3. pripojenie elektrických priamo výhrevných spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom alebo jemu funkciou podobným prístrojom ovládaným systémom HDO alebo HDO funkciou podobným prístrojom,
  4. prívody vykurovacích telies samostatného obvodu musia byť inštalované napevno – bez zásuviek. Odberateľ elektriny je povinný prevádzkovateľovi distribučnej sústavy umožniť kontrolu plnenia podmienok pre priznanie tejto tarify. Dodávateľ elektriny zásobujúci takéto odberné miesta má právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o vykonanie takejto kontroly. Neumožnenie tejto kontroly bude znamenať preradenie odberného miesta do sadzby D4 - Dvojtarif 8 Maxi. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený sledovať a vyhodnocovať spôsob využívania podielu spotrebičov, ktoré odberateľ elektriny deklaroval ako tepelné spotrebiče pre prípravu teplej úžitkovej vody, spotrebiče pre akumulačné alebo pre priamo výhrevné vykurovanie a má právo požadovať predloženie Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške preukazujúcej využívanie deklarovaného podielu elektrických spotrebičov.

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: