Reklama

 

Tarify a sadzby ZSE pre domácnosti

1. D1 - Distribučná sadzba D1 je určená pre odberné miesta s nižšouspotrebou elektriny (napr, pre chaty, záhradky, garáže a domácnosti s veľmi nízkou spotrebou)

Sadzba D1 je zložená z:
a) mesačnej platby za jedno odberné miesto
b) ceny za elektrinu

2. D2 – Distribučná sadzba D2 je určená pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny (domácnosti, kde sa používajú bežné spotrebiče)

Sadzba D2 je zložená z:
a) mesačnej platby za jedno odberné miesto
b) ceny za elektrinu

3. D duo – Dvojtarifná sadzba D duo

Spotreba elektrickej energie v sadzbe D duo je meraná v dvoch tarifách. Odber v čase platnosti nízkej tarify (NT) má výhodnejšiu cenu. Je vhodná pre domácnosti, ktoré používajú spotrebiče s vysokou spotrebou elektriny, napr. ohrievače teplej úžitkovej vody, akumulačné vykurovanie a pod. Výkonové spotrebiče s vyššou spotrebou,  môžu byť vypnuté v čase vysokej tarify (VT), ale ich blokovanie v čase platnosti VT sa nevyžaduje. Blokovanie sa realizuje prostredníctvom HDO (Hromadné diaľkové ovládanie).

Pásmo nízkej tarify poskytujeme minimálne 8 hodín denne s fixne určeným časom prevádzky v pásme NT v nepretržitom trvaní aspoň tri hodiny, pričom blokovanie elektrických spotrebičov sa nevyžaduje.

Sadzba D duo je zložená z:
a) mesačnej platby za jedno odberné miesto
b) ceny za odobranú elektrinu vo VT
    ceny za odobranú elektrinu v NT

4. D aku – Distribučná sadzba D aku pre akumulačné a hybridné elektrické vykurovanie

Sadzbu D aku možno priznať pre elektrifikované odberné miesto s pevne inštalovanými elektrickými akumulačnými alebo hybridnými spotrebičmi na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, kde sa elektrina využíva aj na varenie.
Odberateľ elektriny nie je povinný dodržať technické blokovanie v čase platnosti VT. Hybridným spotrebičom sa rozumie spotrebič, ktorý má akumulačné aj priamovýhrevné bloky, pričom pre obidva bloky platí rovnaké pásmo VT a NT.
Pásmo NT sa poskytuje denne minimálne 10 hodín, pričom prevádzkovateľ distribučnej sústavy určí časový úsek NT
podľa nasledovných zásad:
• minimálne 5 hodín bez prerušenia v čase od 22.00 do 6.00 h,
• 5 hodín v čase od 6.00 do 22.00 h, z toho minimálne 3 hodiny súvisle,
• časové úseky NT môžu byť denne maximálne 3 a musia trvať minimálne 1 hodinu,
• časový úsek týchto pásiem nemusí byť rovnaký pre všetkých odberateľov elektriny a jednotlivé dni, prevádzkovateľ distribučnej sústavy ho môže podľa svojich potrieb operatívne meniť.

Sadzba D aku je zložená z:
a) mesačnej platby za jedno odberné miesto podľa hodnoty hlavného ističa (pred elektromerom)
b) ceny za odobranú elektrinu vo VT
    ceny za odobranú elektrinu v NT

5. D11 – Sadzba D11 pre priamovýhrevné elektrické vykurovanie a tepelné čerpadlá

Sadzbu D11 možno priznať pre elektrifikované odberné miesto s pevne inštalovanými elektrickými priamovýhrevnými spotrebičmi alebo tepelným čerpadlom na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, kde sa elektrina využíva aj na varenie, so zabezpečením technického blokovania (HDO)priamovýhrevných častí v čase platnosti VT, pričom pripojenie je na samostatný elektrický obvod inštalovaný napevno bez zásuviek so stýkačom ovládaným spínačom HDO cez oddeľujúce relé, ktorý určí prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
Pásmo NT sa poskytuje denne v celkovej dĺžke minimálne 20 hodín, pričom prevádzkovateľ distribučnej sústavy určí časový úsek VT podľa nasledovných zásad:

  • maximálne 4 hodiny, pričom prevádzkovateľ distribučnej sústavy operatívne riadi časové úseky počas dňa tak, aby
  • ani jeden časový úsek VT netrval dlhšie ako 2 hodiny,
  • časový úsek NT nesmie trvať kratšie ako 1 hodinu,
  • časový úsek týchto pásiem nemusí byť rovnaký pre všetkých odberateľov elektriny a jednotlivé dni, prevádzkovateľ distribučnej sústavy ho môže podľa svojich potrieb operatívne meniť.

Sadzba D 11 je zložená z:
a) mesačnej platby za jedno odberné miesto podľa hodnoty hlavného ističa (pred elektromerom)
b) ceny za odobranú elektrinu vo VT
    ceny za odobranú elektrinu v NT

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: