Reklama

 

Distribučné sadzby VSE

Sadzba C1 - distribučná sadzba C1 je jednotarif NN – jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny (pre odbery s menšou spotrebou napríklad chaty, garáže a podobne).

Sadzba C3 - distribučná sadzba C3 je jednotarif NN – jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny (napríklad byty, rodinné domy s napojením na zemný plan a podobne).

Sadzba C4 - distribučná sadzba C4 - Dvojtarif 8 NN – dvojpásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify v dĺžke trvania osem hodín denne.

Sadzba C6 - distribučná sadzba C6 - Dvojtarif 8 NN – dvojpásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify v dĺžke trvania osem hodín denne.

Sadzba C7 - distribučná sadzba C7 -  Dvojtarif 20 NN – dvojpásmová sadzba s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify v dĺžke trvania 20 hodín denne určený pre odberné miesta s priamo výhrevným vykurovaním, kde:

 1. podiel inštalovaného elektrického príkonu v priamo výhrevnom vykurovaní, v príprave teplej úžitkovej vody a klimatizácii vo výške minimálne 60% z celkového inštalovaného príkonu daného odberného miesta a pripojenie elektrických priamo výhrevných spotrebičov na samostatný elektrický obvod s blokovaním tepelných spotrebičov v dobe platnosti vysokej tarify
 2. prívody vykurovacích telies tohto obvodu musia byť inštalované napevno – bez zásuviek;
 3. odberateľ elektriny je povinný prevádzkovateľovi distribučnej sústavy umožniť kontrolu plnenia podmienok pre priznanie tejto tarify. Dodávateľ elektriny zásobujúci takéto odberné miesta má právo požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o vykonanie takejto kontroly. Neumožnenie tejto kontroly bude znamenať preradenie odberného miesta do tarify C6 - Dvojtarif 8 NN.

Sadzba C8 - Distribučná sadzba C8 - Tepelné čerpadlo NN – dvojpásmová sadzba s operatívnym riadením doby platnosti nízkej tarify 22 hodín denne určený pre odberné miesta s tepelnými
čerpadlami.
Podmienky pre sadzbu Tepelné čerpadlo NN:

 1. Odberateľ elektriny má inštalovaný a riadne využíva vykurovací systém s tepelným čerpadlom, ktorého výkon zodpovedá tepelným stratám vykurovaného objektu, pričom túto skutočnosť je potrebné preukázať vierohodným spôsobom (napr. Správou o odbornej prehliadke a o odbornej skúške);
 2. Vykurovacia sústava s tepelným čerpadlom musí byť napájaná samostatným prívodom, ktorý je meraný samostatným elektromerom a tvorí samostatné odberné miesto. Pre odberné miesta s tepelným čerpadlom uvedeným do prevádzky do 31. decembra 2008 podmienka napájania vykurovacej sústavy s tepelným čerpadlom samostatným prívodom musí byť splnená najneskôr do 31. decembra 2010, inak je prevádzkovateľ distribučnej sústavy oprávnený účtovať sadzbu za distribúciu elektriny C1 Jednotarif NN nízka spotreba za obdobie využívania tarify Tepelné čerpadlo NN.
 3. Blokovanie spotrebičov tepelného čerpadla je povinné v čase platnosti vysokej tarify a celková doba blokovania spotrebičov tepelného čerpadla sú dve hodiny denne. Zmenu doby blokovania spotrebičov pre odberné miesta s meraním typu A alebo B podľa prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej  sústavy oznamuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy odberateľovi elektriny minimálne 30 dní vopred.
 4. Spotreba elektriny v čase vysokej tarify nesmie prekročiť 100 kWh mesačne (mesačný odpočet), resp. 1200 kWh ročne (ročný odpočet) ak sa odberateľ elektriny vopred nedohodne s prevádzkovateľom distribučnej sústavy inak. Ak táto podmienka nie je splnená, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený účtovať variabilnú tarifu za distribúciu elektriny pre celú nameranú spotrebu za príslušné zúčtovacie obdobie podľa variabilných taríf platných pre sadzbu C1 - Jednotarif NN nízka spotreba.
   

Sadzba C9 - Distribučná sadzba C9 Nemeraná spotreba - je sadzba určená pre :

 1. Odberné miesta s nemeraným odberom pre zabezpečovacie zariadenia železníc, domové čísla, televízne vykrývače, telefónne koncentrátory a automaty, dopravnú signalizáciu a svetelné značky, spoločné antény a pod; Výška platby za distribúciu elektriny sa vypočíta z pevnej zložky tarify za distribúciu elektriny v eurách za každých aj začatých 10 W inštalovaného príkonu týchto nemeraných odberov.
 2. Odberné miesta s nemeraným odberom pre hlásiče polície, poplachové sirény a podobné výstražné a signalizačné zariadenia, kde odber elektriny je nepatrný a prevádzka týchto zariadení výnimočná;
 3. Výška platby za distribúciu elektriny sa vypočíta z pevnej zložky tarify za distribúciu elektriny v eurách za každé nemerané odberné miesto tohto druhu.
 4. Celkový inštalovaný príkon v odbernom mieste nemeraného odberu (s výnimkou poplachových sirén a zabezpečovacích zariadení železníc) nesmie byť väčší ako 1 000 W.

Sadzba C10 - Distribučná sadzba C10 Verejné osvetlenie – sadzba určená pre odberné miesta s elektrickými svetelnými spotrebičmi, ktorých čas zapnutia a vypnutia je závislý od slnečného kalendára a slúžia hlavne pre osvetľovanie verejných priestranstiev.

Sadzba C11 – Distribučná sadzba C11 - Dočasný odber nn (Adapt nn) - sadzba určená pre odberné miesta so sezónnym charakterom odberu elektriny podľa čl. I. bod 9.11. Pre odberné miesta s krátkodobým odberom, t. j. dočasným odberom elektriny s dĺžkou pripojenia do distribučnej sústavy maximálne 30 dní sa pri pripojení do distribučnej sústavy nízkeho napätia neuzatvára zmluva o pripojení a neuplatňuje cena za pripojenie podľa prílohy č. 6 výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 2/2008 v znení výnosu č. 2/2009. Pre tieto odberné miesta prevádzkovateľ distribučnej sústavy uplatňuje:

 1. variabilnú platbu za distribúciu elektriny, ktorá sa vypočíta ako súčin množstva odobratej elektriny v kWh za príslušné obdobie a tarify za distribúciu elektriny vo výške 0,1300 €/kWh;
 2. variabilnú platbu za distribučné straty, ktorá sa vypočíta ako súčin množstva odobratej elektriny v kWh za príslušné obdobie a tarify za distribučné straty vo výške 0,011108 €/kWh, a ostatné tarify fakturované prevádzkovateľom distribučnej sústavy podľa časti VI. tohto rozhodnutia. IV.

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: