Reklama

 

Sadzby SSE-Distribúcia pre domácnosti

Sadzba C1 - jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny

Sadzba sa skladá:

 1. z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom
 2. z platby za distribuované množstvo elektriny

Sadzba C2 - jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny

Sadzba sa skladá:

 1. z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom
 2. z platby za distribuované množstvo elektriny

Sadba C3 - jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny

Sadzba sa skladá:

 1. z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom
 2. z platby za distribuované množstvo elektriny

Sadzba C4 - dvojpásmová sadzba s nižčou spotrebou elektriny - doba platnosti nízkej tarify 8 hodín denne (pre nízku spotrebu vo vysokej tarife)

Sadzba sa skladá:

 1. z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom
 2. z platby za distribuované množstvo elektriny
  vo vysokej tarife - VT
  v nízkej tarife - NT

Sdzba C5 - dvojpásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny - doba platnosti nízkej tarify 8 hodín denne (pre nízku spotrebu vo vysokej tarife)

Sadzba sa skladá:

 1. z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom
 2. z platby za distribuované množstvo elektriny
  vo vysokej tarife - VT
  v nízkej tarife - NT

Sadzba C6 - dvojpásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny - doba platnosti nízkej tarify 8 hodín denne (pre nízku spotrebu vo vysokej tarife)

Sadzba sa skladá:

 1. z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom
 2. z platby za distribuované množstvo elektriny
  vo vysokej tarife - VT
  v nízkej tarife - NT

Spoločné podmienky pre sadzby C4, C5, C6
Nízku tarifu poskytuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy denne spravidla 8 hodín. Časové vymedzenie nízkej tarify nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a jednotlivé dni a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania. V priebehu dňa môže prevádzkovateľ distribučnej sústavy dobu platnosti nízkej tarify operatívne meniť. Odberateľ je povinný zaistiť technické blokovanie elektrických akumulačných spotrebičov v dobách platnosti vysokej tarify.

Sadba C7 - Dvojpásmová sadzba - doba platnosti nízkej tarify 20 hodín denne (priamo výhrevné elektrické spotrebiče sú blokované počas vysokého tarifu)

Sadzba sa skladá:

 1. z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom
 2. z platby za distribuované množstvo elektriny
  vo vysokej tarife - VT
  v nízkej tarife - NT

Podmienkou uplatnenia sadzby je podiel inštalovaného výkonu v priamovýhrevnom vykurovaní, v príprave teplej úžitkovej vody, vo výške minimálne 60% z celkového inštalovaného výkonu.

Podmienkou uplatnenia sadzby je tiež pripojenie elektrických priamovýhrevných spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom hromadného diaľkového ovládanie (HDO), prípadne prepínacími hodinami.

Doba platnosti nízkej tarify je spravidla 20 hodín denne, je riadená SSE-D s ohľadom na denný diagram zaťaženia elektrizačnej sústavy.

Doba platnosti vysokej tarify je spravidla maximálne 4 hodiny denne a prestávky medzi dobou platnosti vysokej tarify nemajú byť kratšie ako 1 hodina.

Pri použití sadzby C7 sa blokovanie výhrevných elektrických spotrebičov vykonáva v čase platnosti vysokej tarify.

Sadzba C8 - Dvojpásmová sadzba pre tepelné čerpadlo - doba platnosti nízkej tarify 20 hodín denne  (výhrevné elektrické spotrebiče sú blokované počas vysokého tarifu)

Sadzba sa skladá:

 1. z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom
 2. z platby za distribuované množstvo elektriny
  vo vysokej tarife - VT
  v nízkej tarife - NT

Sadzba je určená pre odberné miesta na ktorých odberateľ dôveryhodným spôsobom preukáže distribútorovi elektriny, že pre vykurovanie objektu je riadne nainštalovaný a používaný vykurovací systém s tepelným čerpadlom. Zároveň pre takéto odberné miesto platí, že súčet trojnásobku inštalovaného výkonu tepelného čerpadla a inštalovaného výkonu ostatných elektrotepelných spotrebičov (v priamovýhrevnom vykurovní a pri príprave teplej úžitkovej vody) je vo výške minimálne 60% z celkového inštalovaného výkonu na odbernom mieste.

Podmienkou uplatnenia sadzby je tiež pripojenie elektrických spotrebičov slúžiacich pre vykurovací systém tepelného čerpadla na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom Hromadného diaľkového ovládania (HDO), prípadne prepínacími hodinami.

Doba platnosti nízkej tarify je spravidla 20 hodín denne, je riadená SSE-D s ohľadom na denný diagram zaťaženia elektrizačnej sústavy.

Doba platnosti vysokej tarify je spravidla maximálne 4 hodiny denne a prestávky medzi dobou platnosti vysokej tarify nemajú byť kratšie ako 1 hodina.

Pri použití sadzby C8 sa blokovanie výhrevných elektrických spotrebičov vykonáva v čase platnosti vysokej tarify.

Sadzba C9 - Sadzba pre nemerané odbery

Sadzba C10 - Sadzba pre verejné osvetlenie

Sadzba sa skladá:

 1. z mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty hlavného zaplombovaného ističa pred elektromerom
 2. z platby za distribuované množstvo elektriny vo vysokej tarife - VT

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: