Reklama

 

Produky Dodávky elektriny VSE

Produkt KLASIK M (DMP1) - je jednotarifný produkt, ktorý umožňuje jednoduchý spôsob výpočtu nákladov na elektrinu. Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do odbernej sústavy nízkeho napätia do 1 kV, je podmienkou pre pridelenie tohto produktu priradenie distribučných sadzieb C1, C2 alebo C3.

LUX M (DMP10) - je jednotarifný produkt určený na dodávku elektriny, ktorá je využívaná na osvetľovanie verejných priestorov. Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta
sú pripojené do odbernej sústavy nízkeho napätia do 1 kV, je podmienkou pre pridelenie tohto produktu
priradenie distribučnej sadzby C10.

DUO M (DMP4) - je dvojtarifný produkt určený pre zákazníkov, ktorí odoberajú elektrinu aj v nízkej tarife (ďalej len „NT“). Doba platnosti NT je 8 hodín denne a je určená príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“). Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do odbernej sústavy nízkeho napätia do 1 kV, je podmienkou pre pridelenie tohto produktu priradenie distribučných sadzieb C4, C5 alebo C6.

KOMBI M (DMP7) - je dvojtarifný produkt určený pre odberné miesta s priamovýhrevným vykurovaním. Doba platnosti NT je 20 hodín denne a je určená PDS. Podmienky na využívanie produktu KOMBI:
1. podiel súčtu inštalovaného výkonu v priamovýhrevnom vykurovaní, akumulačnom vykurovaní, pri príprave teplej úžitkovej vody a v klimatizácii na celkovom inštalovanom výkone je minimálne 60 %;
2. pridelenie zodpovedajúcej distribučnej sadzby PDS. Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do odbernej sústavy nízkeho napätia do 1 kV, je podmienkou pre pridelenie tohto produktu priradenie distribučnej sadzby C7.

EKO M (DMP8) - je dvojtarifný produkt vhodný pre zákazníkov, ktorí využívajú tepelné čerpadlo na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, a ktorých podstatná časť spotreby je v čase platnosti NT. Vďaka vyrovnanejšiemu priebehu spotreby prináša zákazníkom zvýhodnené sadzby za elektrinu.
Doba platnosti NT je 22 hodín denne a je určená PDS.
Podmienky na využívanie produktu EKO:

  1. zákazník má inštalovaný a využíva vykurovací systém s tepelným čerpadlom, ktorého výkon zodpovedá tepelným stratám vykurovaného objektu, pričom túto skutočnosť je potrebné preukázať vierohodným spôsobom;
  2. pridelenie zodpovedajúcej distribučnej sadzby PDS. Pre odberateľov elektriny, ktorých odberné miesta sú pripojené do odbernej sústavy nízkeho napätia do 1 kV, je podmienkou pre pridelenie tohto produktu priradenie distribučnej sadzby C8.

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: