Reklama

 

Distribučné sadzby ZSE Distribúcia pre firmy

Distribučná sadzba X1 je určená na pripojenie odberateľov do siete VVN. Distribučná sadzba X2 je určená na pripojenie odberateľov do elektrickej siete VN.

Distribučné sadzby na pripojenie odberateľov do siete NN sú nasledovné:

Sadzba C2-X3 - Distribučná sadzba C2-X3 poskytuje 24 hodín denne 1 tarifné pásmo.

Sadzba C5-X3A - V distribučnej sadzba C5-X3A sa pásmo nízkej tarify poskytuje od pondelka do piatku v dĺžke trvania denne osem hodín, počas víkendov nepretržite. Pásmo vysokej tarify sa poskytuje
v zostávajúcom čase. (Pri žiadosti o zmenu zo sadzby C2-X3 na C5-X3A musí užívateľ distribučnej sústavy (ak má 1-tarifné meranie) zabezpečiť úpravu odberného miesta na umiestnenie určeného meradla na vlastné náklady a podať žiadosť o pripojenie odberného miesta.
 

Sadzba C6-X3B - V distribučnej sadzbe C6-X3B sa pásmo nízkej tarify poskytuje denne v celkovej dĺžke trvania minimálne 16 hodín; nízka tarifa sa poskytuje prostredníctvom operatívneho riadenia nízkej tarify, ktoré je zabezpečené tak, aby spotrebiče na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody neboli vypnuté dlhšie ako jednu hodinu a časový úsek platnosti nízkej tarify netrval kratšie ako dve hodiny. Pásmo vysokej tarify sa poskytuje v zostávajúcom čase.


Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: