Reklama

 

Zákony, predpisy, nariadenia URSO

Vyznať sa v problematike energetiky a poskytovaní služieb v oblasti elektrickej energie nie je určite nič jednoduché. Základným legislatívnym rámcom je zákon 656/2004 Z.z. v znení neskorčích predpisov a jeho najnovšia novelizácia zákon 293/2009 Z.z.

Legislatívne prostredie upravuje aj Nariadenie vlády SR zo 4. júla 2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou(vydané v zbierke zákonov pod číslom 317/2007.

Každý obchodník s elektrinou musí mať vydané povolenie URSO v oblasti "elektroenergetika". Väčšina firiem, ktorá má vydanú takúto licenciu využíva obchodovanie s elektrinou len na vlastné účely (napríklad veľkoodberatelia môžu nakupovať lektrinu priamo na burze) alebo využívajú obchodovanie s elektrickou energiou len lokálne (napr. sú pripojení na vedenie 22kV a rozpredávajú elektrinu vo svojom okolí).

Dokumenty vydávané URSO:

Regulačná politika na nastávajúce regulačné obdobie 2012 - 2016
VÝNOS Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008,
VÝNOS Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júna 2010 č. 2/2010,
Národná správa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2009
Oznámenie o zmene sadzby pre spoločné nebytové priestory obytných domov
Platné povolenia v oblasti "Elektroenergetika"
Aktuálne prevádzkové poriadky dodávateľov elektrickej energie
Vplyv OZE na cenu elektriny - Prehľad faktorov ovplyvňujúcich hodnotu tarify za prevádzkovanie systému (TPS) v rokoch 2010 a 2011
Prehľad štruktúry sieťových poplatkov pri prenose a distribúcii elektriny v Slovenskej republike a porovnanie cien elektriny a plynu v rámci EÚ (Prezentácia URSO).
Regulačná politika URSO na roky 2012-2016

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví reguluje cenu elektrickej energie pre domácnosti a malých odberateľov a každoročne aj schvaľuje cenníky dodávateľov elektrickej energie.

Okrem slovenských legislatívnych opatrení platia aj nariadenia a smernice na európskej úrovni. Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrickou energiou upravuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady  2003/54/ES z 26. júna 2003. Touto problematikou sa zaoberá aj Rozhodnutie komisie z 9. novembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa príloha nariadenia (ES) č. 1228/2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie. Najnovším legislatívnym opatrením je Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES.

VÝNOS Úradu pre reguláciu sietových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike.

Národná správa za rok 2009 o situácii v energetike a plynárenstve

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: