Reklama

 

Otázky a odpovede ohľadom dodávateľov elektriny

  1. Ktorého dodávateľa elektriny si mám vybrať? Informácie sú dosť neprehľadné.
  2. Chcel som získať cenníky a formuláre aj od iných dodávateľov, ale nenašiel som dostatok informácií na ich stránke. Môžete mi zabezpečiť cenníky aj od firiem, ku ktorým nie je možné vypočítať úspory vo vašej kalkulačke?
  3. Na vašej stránke ponúkate možnosť priamo vybaviť všetky formality, ale v texte uvádzate, že výpoveď zmluvy so súčasným dodávateľom a podpis zmluvy s novým dodávateľom sa nemusia urobiť v ten istý čas.
  4. Aký legislatívny predpis stanovuje pevné ceny elektriny z tejto výroby pre rok 2010 ?
  5. Môžem zmeniť dodávateľa elektriny pre domácnosť ?
  6. Je potrebné, aby každý kto predáva lektrickú energiu mal povolenie na distribúciu a dodávku elektriny?
  7. Mám rodinný dom s pomerne vysokou spotrebou elektriny a aj napriek tomu som pri zmene dodávateľa nedostal zásuvkový merač. Prečo?
  8. Podpísal som zmluvu s novým dodávateľom, vyplnil som všetky potrebné dokumenty a aj napriek tomu som zostal u pôvodného dodávateľa elektriny. Znamená to, že dodávateľ elektrickej energie, ktorého som si vybral je neseriózny?
  9. Počul som, že keď získam meranie od vás, tak môžem ešte ušetriť aj na ističi. Ako to funguje?
  10. Mám vypracovaný projekt na výstavbu skladu. K  žiadosti o stavebné povolenie potrebujem záväzné stanovisko k PD. Je možnosť vydania záväzného stanoviska a následne pripojenie k distribučnej sústave aj mimo ZSE?

Ktorého dodávateľa elektriny si mám vybrať? Informácie sú dosť neprehľadné.
Naša stránka vám ponúka prehľad všetkých dodávateľov elektriny. Z nich sme identifikovali niekoľkých dodávateľov, ktorí podľa nás majú najväčšie šance na trhu s elektrinou. Tieto firmy sme aj osobne navštívili a preverili, či majú skúsený personál a perspektívou rozvoja. Sú to firmy, ktoré nám poskytli svoje cenníky a môžete si pri nich zrátať svoje úspory. Keď si budete vyberať z týchto dodávateľov, orientujte sa nielen na cenu, ale aj na informácie, ktoré na svojej stránke poskytujú a prípadne skúste zavolať na zákaznícky servis, či budete s ich službami spokojný.

TOP^

Chcel som získať cenníky a formuláre aj od iných dodávateľov, ale nenašiel som dostatok informácií na ich stránke. Môžete mi zabezpečiť cenníky aj od firiem, ku ktorým nie je možné vypočítať úspory vo vašej kalkulačke?
Tieto informácie nájdete na našej stránke alebo na stránke URSO.  Cenníky však majú formu textového dokumentu a veľmi ťažko sa potom ceny porovnávajú. Niektoré firmy ani nezverejňujú svoje obchodné podmienky ani vzory zmlúv. Vyzerá to, akoby chceli pred zákazníkmi niečo tajiť. Neodporúčame vám odoberať elekrinu od takýchto dodávateľov.

TOP^

Na vašej stránke ponúkate možnosť priamo vybaviť všetky formality, ale v texte uvádzate, že výpoveď zmluvy so súčasným dodávateľom a podpis zmluvy s novým dodávateľom sa nemusia urobiť v ten istý čas.
Náš systém je plne elektronický a jeho hlavnou výhodou je, že dokumenty vypĺňate len raz. Je preto výhodou ak zároveň s výpoveďou bývalému dodávateľovi podpíšete aj zmluvu s novým dodávateľom. Nemusíte to však urobiť naraz. Do systému sa môžete kedykoľvek prihlásiť znova na základe zasleného mailu a všetky údaje vám tam zostanú vyplnené okrem údajov, ktoré spadajú do zákona o ochrane osobných údajov (napr. rodné číslo). Tieto musíte pri novom prihlásení vyplniť nanovo.

TOP^

Aký legislatívny predpis stanovuje pevné ceny elektriny z tejto výroby pre rok 2010 ?
Pevné ceny elektriny z uvedených zdrojov pre rok 2010 sú určené vo Výnose ÚRSO č. 7/2009 z 9.9.2009, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 28. júla 2008 č. 2/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien. Pevné ceny elektriny z obnoviteľných zdrojov energie sú uvedené v prílohe č. 1 časť B ods. 1 a pre zariadenia vysoko účinnej kombinovanej výroby sú uvedené v prílohe č. 1 časť B ods. 4 tohto výnosu. (Zdroj - URSO)

TOP^

Môžem zmeniť dodávateľa elektriny pre domácnosť ?
Podľa § 20 ods. 6 zákona č. 656/2004 o energetike a "odberateľ elektriny v domácnosti má právo zmeniť dodávateľa elektriny. Dodávateľ elektriny nesmie požadovať od odberateľa elektriny v domácnosti finančnú úhradu za vykonanie zmeny." Ďalej podľa § 24 ods. 2 písm. e) uvedeného zákona prevádzkovateľ distribučnej sústavy "je povinný zabezpečiť distribúciu elektriny" a podľa písm. i) "uzatvoriť zmluvu o distribúcii elektriny s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia k sústave a technické podmienky distribúcie elektriny". Postup pri zmene dodávateľa elektriny je určený v prílohe č. 2, časť C/ nariadenia vlády SR č. 317/2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou. Podrobný proces zmeny dodávateľa je uvedený v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa príslušnej distribučnej sústavy. (Zdroj - URSO)

TOP^

Je potrebné, aby každý kto predáva lektrickú energiu mal povolenie na distribúciu a dodávku elektriny?
Odpoveď možno nájsť v zákone č.656/2004 Z. z. o energetike, ktorý v § 4 ods. 2 ustanovuje, že "podnikaním v energetike nie je výroba elektriny, distribúcia elektriny, výroba plynu a distribúcia plynu výlučne pre vlastnú spotrebu a dodávka elektriny a dodávka plynu pre iné fyzické osoby alebo právnické osoby za nákupné ceny bez akéhokoľvek ďalšieho zvýšenia; cena za jednotku takto dodanej elektriny a plynu musí byť rovnaká ako cena v daňovom doklade vystavenom v súvislosti s dodávkou elektriny alebo dodávkou plynu, ak nejde o podnikanie podľa osobitného predpisu. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia § 11 až 13. Na osoby podľa tohto odseku sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa prvej vety § 5 ods. 5.".(Zdroj - URSO)

TOP^

Mám rodinný dom s pomerne vysokou spotrebou elektriny a aj napriek tomu som pri zmene dodávateľa nedostal zásuvkový merač. Prečo?
Prísne pravidlá URSO prikazujú, aby si dosávatelia nechávali len 8% zisku z predaja elektrickej energie domácnostiam a malým firmám. Zostáva tam preto veľmi malá marža na vyplatenie sprostredkovateľskej odmeny. Nie je možné vopred stanoviť ktorý dodávateľ elektriny a od akého odberu vyplatí sprostredkovateľskú odmenu, ktorá pokryje nákup zásuvkového merača elektriny. Preto Vám vieme povedať, či ste získali pri zmene zásuvkový merač elektriny alebo nie. Vo všeobecnosti platí, že byty a malé prevádzky nezískajú zásuvkový merač elektriny. Pre väčšie rodinné domy s priamovýhrevným alebo akumulačným vykurovaním je možné získať zásuvkový merač elektriky ako bonus.

TOP^

Podpísal som zmluvu s novým dodávateľom, vyplnil som všetky potrebné dokumenty a aj napriek tomu som zostal u pôvodného dodávateľa elektriny. Znamená to, že dodávateľ elektrickej energie, ktorého som si vybral je neseriózny?
Zdá sa, že problém, ktorý opisujete nie je zavinený novým dodávateľom elektriny. Prechod od pôvodného dodávateľa k novému dodávateľovi má totiž legislatívne trhliny. Neúspech prechodu vidíme pravdepodobne v tom, že súčasný dodávateľ podal voči vášmu prechodu na nového dodávateľa námietku a na základe tejto námietky SEPS zastavil celý proces. O pokus sa môžete pokúsiť zas o rok.

TOP^

Počul som, že keď získam meranie od vás, tak môžem ešte ušetriť aj na ističi. Ako to funguje?
Pokiaľ získate ako Bonus univerzálny merací prístroj, tak tento môže mať zabudované riadiace relé, ktoré je možné naprogramovať na ktorúkoľvek veličinu. Takže keby sa prúd na ktorejkoľvek fáze priblížil k hodnote, kedy by zareagoval hlavný istič, meracie zariadenie zopne relé a môžete takto vypnúť z prevádzky nejaký výkonný, ale nedôležitý spotrebič (napríklad kúrenie alebo klimatizáciu). Nakoľko zariadenie má 4 zabudované relé, môžete tak škálovať vypínanie spotrebičov. Týmto spôsobom sa dá riadiť aj štvrťhodinové maximum. Pokiaľ dokážete týmto soôsobom vypnúť nedôôežité ale výkonné zariadenie, môžete hodnotu hlavné ističa znižiť o jeden až 2 rády, čo vám môže priniesť úspory stovky EUR ročne.

TOP^

Mám vypracovaný projekt na výstavbu skladu. K  žiadosti o stavebné povolenie potrebujem záväzné stanovisko k PD. Je možnosť vydania záväzného stanoviska a následne pripojenie k distribučnej sústave aj mimo ZSE?
Stanovisko k pripojeniu vydáva ZSE Distribúcia a.s., ktorá má monopolné postavenie a nemôžete si vybrať inú spoločnosť. Pokiaľ budete mať dokončenú stavbu, máte právo si vybrať alternatívneho dodávateľa, aj keď pravdepodobne budete ovplyvňovaní, aby ste si vybrali ako dodávateľa ZSE Energia a.s. Keď budete mať stavbu dokončenú, môžete si prostredníctvom našej stránky vybrať alternatívneho dodávateľa elektrickej energie.

TOP^

 

 

Veľké písmená A Á Ä B C Č D Ď DZ DŽ E É F G H CH I Í J K L Ĺ Ľ Malé písmená a á ä b c č d ď dz dž e é f g h ch i í j k l ĺ ľ Veľké písmená M N Ň O Ó Ô P Q R Ŕ S Š T Ť U Ú V W X Y Ý Z Ž Malé písmená m n ň o ó ô p q r ŕ s š t ť u ú v w x y ý z ž

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: