Reklama

 

Trh s energiou

Obchodovanie s elektrinou funguje na podobnom princípe ako trh s akoukoľvek inou komoditou. Elektrická energia (elektrina, elektrika) sa musí najprv vyrobiť (v tepelnej elektrárni, jadrovej elektrárni, vodnej elektrárni alebo iných typoch elektrární) a konečný spotrebiteľ potom elektrinu spotrebuje napríklad na svietenie, pranie a podobne. Samozrejme, že si ako spotrebiteľ elektriny  nepôjdete kúpiť svoju elektrinu do elektrárne (možno s výnimkou malých vodných elektrární alebo slnečných-solárnych elektrární vo vašej blízkosti), ale elektrinu kupujete od sprostredkovateľa (dodávateľa elektriny, obchodníka s elektrinou), štandardne od ZSE, SSE a VSE.
Ako to teda funguje? Obchodovanie s elektrinou sa uskutočňuje v 4 stupňoch:

  • výroba elektriny (elektrárne)
  • - prenos elektriny (elektrizačná prenosová sústava)
  • obchodníci (dodávatelia) elektrickej energie
  • spotrebitelia elektriny


Trh s elektrickou energiou hlavne medzi obchodníkmi na Slovensku takmer nefunguje. Znamená to, že ak obchodník s elektrinou nesprávne odhadne spotrebu elektriny (všetkých svojich odberateľov) a nakúpi viac ako spotrebujú, nemá prebytky elektriny komu predať. Jediným riešením je predať prebytok elektriny do Českej republiky, kde trh s elektrickou energiou funguje veľmi dobre. (Obchodníci s elektrinou niekdedy prenášajú zodpovednosť za odchýlku na spotrebiteľa, čo sa samozrejme pejaví v lepšej cene za elektrinu, ale zároveň zvýšeným rizikom pri prečerpaní alebo nedočerpaní elektrickej energie.) Druhým dôležitým faktorom ovplyvňujúcim cenu  elektrickej energie je obdobie, na ktoré sa elektrina nakupuje. Trh s elektrickou energiou samozrejme kopíruje pohyby cien aj iných energetických komodít (ropa, plyn) a preto musia dodávatelia elektrinyveľmi dobre stanoviť svoje predajné ceny na nasledujúci rok. Odberateľ  elektrickej energie si môže zabezpečiť nízku cenu elektriny aj tým, že si ju nakúpi na dlhšie obdobie (napríklad 3 mesiace). Typicky prebieha obchodovanie s elektrinou na burze v Lipsku, ale obchodníci môžu nakupovať elektrickú energiu aj od iných sprostredkovateľov alebo priamo od výrobcov (elektrární).

 

Výroba elektrickej energie

Elektrická energia v napätí od 220 - 240) Voltov, ktorú spotrebúvame v domácnostiach a vo firmách sa vyrába v elektrárňach. Veľkoodberatelia elektriny môžu bť napojení aj na vysoké napätie 22kV alebo 110kV. Pri sprorebovaní elektrickej energie nie je možné identifikovať, v ktorej elektrárni bola vyrobená. Zhruba pred desiatimi rokmi v Rakúsku predávali zariadenia, ktoré po zapojení do elektrickej zásuvky indikovali koľko spotrebovanej elektriky bolo vyrobené v atómovej elektrárni. Jadrové elektrárne sú v niektorých krajinách zatracované, inde považované za jediný možný zdroj elektrickej energie budúcnosti. Atómové elektrárne vyrábajú elektrickú energiu z obnoviteľného jadrového paliva a na rozdiel od uhoľných (tepelných) elektrární.
Vo svete je možné sledovať nástup výroby elektriky zo slnečných (solárnych) článkov. Solárna elektrická energia patrí medzi najdrahšie. Solárne panely vyrábajú elektriku zo slnka, avšak technológia výroby slnečných článkov (solárnych panelov) je pomerne náročná a používajú sa pri tom pomerne drahé materiály (napríklad kremík), takže bez štátnych dotácií do vysokej výkupnej ceny elektrickej energie zo solárnych elektrární by sa takto vyrobená elektrika nevyplatila. Každá krajina využíva vlastné zdroje energie a výrobu elektriny realizuje podľa strategických zámerov. V súčasnosti sa do popredia dostávajú obnoviteľné zdroje energie, pričom nemusíme stále hovoriť len o elektrickej energii ale napríklad aj o tepelnej energii.
Medzi najvýkonnejšie obnoviteľné zdroje energie patria u nás vodné elektrárne, ale v niektorých iných štátoch sa rozmáha použitie Biomasy ako zdroja na  výrobu elektrickej energie.

 

Prenos elektrickej energie

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava a.s.  zabezpečuje prenos elektriny v sieti VVN. Na úrovni 110kV odovzdáva eleketrinu Distribučným spoločnostiam. Elektrizačná prenosová sústava je vo vlastníctve štátu a rovnako ako tradiční dodávatelia sú rozdelení na západoslovenskú, stredoslovenskú a východoslovenskú distribučnú spoločnosť a preto aj ceny za distribúciu elektriny sa líšia v závislosti na zložitosti terénu. Nezáleží pri tom, ako ďaleko sa nachádza spotrebiteľ elektrickej energie od výrobcu elektriny (elektrárne), ceny za distribúciu elektriky sú rovnaké. Prenosová sústava vlastní všetky elektrické vedenia VVN a Distribučné firmy vlastnia vedenia až po elektromer, ktorý sa nachádza u odberateľa.
Elektrické vedenia sú navzájom poprepájané a preto výpadok niektorej vetvy ešte nemusí spôsobiť výpadok elektrickej energie v niektorom regióne. Samozrejme že najväčšie elektrické výkony sa prenášajú vo vedeniach 400kV a 220kV. Menšie elektrické výkony sú prenášané vedeniami 110kV. Krátke vzdialenosti (napríklad medzi obcami) sú prenášané vedeniami 22kV. Transformátorové stanice z 22kV na 400V sú umiestnené na stĺpoch a malých tranformátorovniach. Koneční spotrebitelia sú zvyčajne napojení na trojfázový prúd 400V.

 

Dodávatelia elektrickej energie.

V súčasnosti existujú v každom kraji tradiční dodávatelia elektrickej energie – ZSE Energia a.s.,  Stredoslovenská energetika a.s., Východoslovenská energetika a. s. Nová legislatíva EÚ umožňuje poskytovanie elektrickej energie alternatívnymi dodávateľmi elektrickej energie. Alternatívny dodávateľ elektriny nakupuje elektriku v elektrárňach (prostredníctvom burzy) a predajú ju konečnému spotrebiteľovi.
Súčasná legislatíva umožňuje, aby si každý spotrebiteľ elektrickej energie vybral dodávateľa elektriny. Zmena dodávateľa elektrickej energie je jednoduchý proces a nevyžaduje žiadne dodatočné inštalácie. Pritom je potrebné urobiť 2 úkony a to dať výpoveď súčasnému poskytovateľovi elektrickej energie a podpísať zmluvu s novým poskytovateľom elektriny.
Nových dodávateľov elektrickej energie nazývame aj alternatívni dodávatelia elektriny, pretože predstavujú alternatívne riešenie ku klasickým dodávateľom, ako sú ZSE, SSE a VSE. Alternatívni poskytovatelia majú vo všeobecnosti nižšie ceny za elektrinu a preto sú v súčasnosti často vyhľadávaní spotrebiteľmi, ktorí chcú ušetriť. Každý alternatívny poskytovateľ elektriny nakupuje elektrickú energiu na burze v Lipsku a predáva ju konečným spotrebiteľom elektriny. Alternatívni dodávatelia môžu flexibilne meniť cenníky pružnejšie, ako klasickí dodávatelia. Pri  zmene dodávateľa elektrickej energie si treba pozrieť, akú máte výpovednú lehotu zmluvy so súčasným poskytovateľom elektriny. Zvyčajne je potrebné vypovedať zmluvu so súčasným dodávateľom 3 mesiace pred podpisom zmluvy s novým dodávateľomm elektriky.

 

Spotrebitelia elektriny

Každá domácnosť, firma, podnikateľ alebo organizácia potrebuje elektrinu. Elektrifikácia, ktorá prebehla v 50-tych rokoch zabezpečila, že elektrické vedenia boli privedené aj do najodľahlejších končín. V súčasnosti pravdepodobne neexistuje domácnosť alebo firma, ktorá by nemala pripojenie do elektriky. (S výnimkou niektorých odľahlých chát, ktoré používajú solárne články alebo elektrické generátory.) Každý spotrebiteľ je pripojený prostredníctvom elektromeru, ktorý meria spotrebovanú činnú elektrickú energiu. (činnú zložku elektrickej energie). Spotrebitelia sa delia na domácnosti (s istením zvyčajne do 50A) a na podnikateľov, ktorí majú rôzne odbery a zvyčajne sa rozdeľujú podľa objemu odobranej elektrickej energie. Zo zákona sú definovaní malí spotrebitelia elektriny s ročným odberom elektrickej energie do 30MWh. Spotrebitelia elektrickej energie si v súčasnosti už môžu vybrať svojho dodávateľa elektrickej energie. Zmena dodávateľa elektriny môže v niektorých prípadoch viesť k úsporám 10-20%. Pri zmene poskytovateľa je dôležitá aj faktúra za elektrinu, na základe ktorej dokáže nový poskytovateľ vypočítať úspory. Zúčtovacia faktúra za elektrinu uvádza nielen tarify, v ktorých je odoberaná elektrická energia a aj celková spotrebovaná elektrická energia za celé predchádzajúce obdobie.


 

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: