Reklama

 

Vodné elektrárne

Vodné elektrárne využívajú polohovú alebo dynamickú (kinetickú)  energiu vody. Polohovú energiu (potenciálnu) vody využívajú elektrárne, ktoré majú veľký rozdiel medzi hladinou zdroja a hladinou odvodnej nádrže. Takéto vodné elektrárne využívajú najčastejšie Peltonovu turbínu alebo Kaplanovu turbínu. Kaplanova turbína má tú výhodu, že môže slúžiť aj ako čerpadlo a preto je vhodná na budovanie prečerpávacích vodných elektrární, ktoré sa používajú hlavne na vyrovnávanie denného nedostatku elektrickej energie s nočným prebytkom elektriny. Prečerpávacia vodná elektráreň preto predstavuje určitý „akumulátor“ energie", ktorý je možné pomerne jednoducho v pomerne krátkom čase aktivovať.
Dynamická energia vody sa využívala hlavne vo vodných mlynoch so spodným náhonom, kedy pomaly tečúca rieka otáčala mlynským kolesom. V súčasnosti sa takéto vodné elektrárne používajú na strmších vodných tokoch najčastejšie vo forme ponorenej turbíny (často v tvare lodnej skrutky), ktorá má na osi priamo pripevnený elektrický generátor. Kolesové vodné elektrárne dosahovali účinnosť do 10%, u turbínových elektrární je táto účinnosť niekoľkonásobne vyššia.
Najčastejším spôsobom získavania elektrickej energie z energie vody je kombinácia dynamickej a polohovej energie vody. V takomto prípade sa kedysi často používala Francisiho turbína. Nakoľko však výroba Francisciho turbíny je pomerne náročná a dobré účinnosti dosahuje pre vyššie spády, bola táto turbína nahradená Bánkiho turbínou, ktorá je pomerne účinná pre spády aj okolo 2m a prevdepodobne najrozšíreniejšia v malých vodných elektrárňach. Budovanie malých vodných elektrární má oficiálne deklarovanú podporu od štátu, ich rozvoj však brzdí neúmerne veľké množstvo byrokratických prekážok. V súčasnosti štát podporuje aj nepriamo prevádzku malých vodných elektrární tým, že garantuje výkupnú cenu elektriny z týchto elektrární, ktorá je vyššia ako štandardná trhová cena elektrickej energie.
Samozrejme, že existujú aj iné typy vodných elektrární, napríklad využívajúcich silu morského prílivu alebo silu vĺn, tieto sú však pomerne málo efektívne a investične veľmi náročné.

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: