Reklama

 

Vaša energia spol. s.r.o.

Ukážka internetovej stránky Vaša energia spol. s.r.o.

Vaša energia spol. s.r.o. alternatívny dodávateľ elektriny - elektrickej energie

 

O firme Vaša energia spol. sro zo stránky www.vasaenergia.sk

Naštastie už v našej spoločnosti neplatia staré zabehané schémy a už tu nemáme monopol jedného dodávateľa. Vďaka legislatívnej zmene bol starý monopol rozdelený na niekolko častí a dnes sa k spotrebiteľom dostáva elektrická energia od výrobcov cez prenosnú sústavu, distribučné spoločnosti a dodávateľov. Všetky prvky tohto reťazca pôsobia ako samostatné subjekty. Preto Vám dnes môžeme ponúknuť dodávky elektrickej energie za konkurenčné ceny.

Spoločnosť VAŠA ENERGIA spol. s r.o. je dodávateľ elektrickej energie s ponukou pre domácnosti, firmy aj verejný sektor. Ak neviete ktorý produkt je pre Vás najvýhodnejší, napíšte nám, vypracujeme Vám ponuku.

Všeobecné podmienky firmy Vaša energia spol. s.r.o.

 1. 1. Ceny uvedené v tomto rozhodnutí platia odo dňa doručenia tohto rouhodnutia do 31. decembra 2010 pre dodávku elektriny pre koncových odberateľov elektriny mimo domácností a sú určené pre malé podniky, ktorým dodáva elektrinu dodávateľ elektriny Vaša energia s.r.o., Koceľová 17/A, 821 08 Bratislava, IČO 45 364 371 (ďalej len „dodávateľ elektriny“).
 2. Ceny zahŕňajú náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlky, ako aj ovplyvniteľné náklady na dodávku elektriny a primeraný zisk, ktorý je možné zahrnúť do ceny dodávateľa elektriny.
 3. Ceny nezahŕňajú tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose a distribúcii elektriny, ako ani ostatné regulované položky (tarifu za systémové služby, tarifu za prevádzkovanie systému) podľa rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“). Uvedené položky sú pre každé odberné miesto fakturované osobitne, v súlade s platným rozhodnutím úradu pre príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto odberateľa elektriny pripojené.
 4. Sadzba pozostáva z dvoch častí:
  a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto,
  b) z ceny za jednu MWh odobratej elektriny v príslušnom pásme.
 5. Sadzby za dodávku elektriny pre malé podniky na rok 2010 sa priznajú odberateľovi elektriny, ktorého spotreba elektriny v roku 2008 za všetky jeho odberné miesta bola najviac 30 MWh. Odberatelia elektriny bez histórie spotreby elektriny za rok 2008 nie sú považovaní za malé podniky na účely priznania sadzieb za dodávku elektriny pre malé podniky.
 6. Doba platnosti vysokého pásma (ďalej len „VT“) je zhodná s dobou platnosti vysokej tarify, doba platnosti nízkeho pásma (ďalej len „NT“) je zhodná s dobou platnosti nízkej tarify, je určená na základe podmienok príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy a určuje ju príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
 7. Mesačná platba za časť fakturovaného obdobia sa určí alikvótne podľa počtu dní trvania odberu. Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/365 súčtu dvanástich mesačných platieb.
 8. Odberateľ elektriny má právo zvoliť si podľa svojich odberových pomerov ktorúkoľvek sadzbu, pričom musí spĺňať podmienky uvedené v tomto rozhodnutí.
 9. Odpočet určených meradiel vykoná príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy v súlade s jeho prevádzkovým poriadkom.

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: