Reklama

 

Lumius Slovakia s.r.o.

Ukážka Internetovej stránky firmy Lumius s.r.o.

 Lumius s.r.o. - alternatívny dodavatel elektriny - dodvatelia elektrickej energie

O firme Lumius Slovakia, s.r.o. zo stránky www.lumius.sk

Firma Lumius je obchodník s elektrinou pôsobiaci v stredoeurópskom regióne.Sme slovenskou spoločnosťou so sesterskými spoločnosťami v Poľsku, Maďarsku a Chorvátsku. Našou materskou spoločnosťou je česká firma Lumius, spol. s.r.o.

Na trhu v slovenskej republike už pôsobíme od roku 2004 a našimi obchodnými partnermi sú energetické spoločnosti výrobné, distribučné i obchodné.

Naše obchodné aktivity sú zamerané na vnútorný trh s elektrinou, ako aj na cezhraničné transakcie, tj. export a import

 

Obchodné podmienky firmy Lumius Slovakia, s.r.o. pre zmluvu o združenej dodávke elektriny


Článok I. Preambula


Spoločnosť  Lumius  Slovakia,  s. r. o.   so sídlom  Saleziánska  4,  010 01 Žilina, zapísaná   v   obchodnom  registri  Okresného  súdu  v   Žiline,   odd.   Sro,  vložka č. 14732/L,  IČO: 36 416 541,  držiteľ licencie na dodávku  elektriny 2006E 0203 vydanej Úradom pre reguláciu  sieťových  odvetví  (ďalej  len  „Dodávateľ“)  vydáva tieto  obchodné  podmienky  (ďalej  len  „OP“)  pre   zmluvu   o združenej  dodávke elektriny  (ďalej   len   „Zmluva“)  podľa   §  273 Obchodného   zákonníka   v súlade s ustanoveniami   zákona  o energetike   č.  656/2004   Z.z.  (ďalej   len   „Zákon“) Nariadením vlády 317/2007 a súvisiacimi právnymi predpismi:


Článok II. Všeobecné ustanovia

 1. Tieto    OP     dopĺňajú     zmluvný     vzťah     založený     medzi     Dodávateľom a Odberateľom na základe Zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
 2. Odberateľ  prehlasuje,  že je vlastníkom  v  Zmluve  uvedených odberných miest pripojených z distribučnej sústavy.
 3. Dodávateľ prehlasuje, že podniká na základe licencie na predaj elektriny č. 2006E 0203 vydanej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Článok III.
Dodávka elektriny, plánovanie a vyhodnocovanie dodávok elektriny

 

 1. Dodávku elektriny  plní  dodávateľ  jej  predaním  do   zariadení  Odberateľa v odberných   miestach    Odberateľa    podľa    ich    technickej    špecifikácie uvedenej v Zmluve.
 2. Odberným miestom   (ďalej   len   „OM“)   je   odberné  elektrické  zariadenie Odberateľa,  vrátane meracích  transformátorov,  na  súvislom  pozemku, do ktorého  sa   uskutočňuje  dodávka  elektriny  a  ktorého   odber  je  meraný jedným meracím  zariadením.  Súvislým  pozemkom sa  rozumie  i pozemok, ktorý  je  prerušený   verejnou komunikáciou, ak je splnená   podmienka technologickej nadväznosti.
 3. Celkové    zmluvné     ročné   množstvo     dodanej/odobranej     elektriny     je špecifikované v Zmluve.
 4. Odberateľ sa zaväzuje:


v  prípade mimoriadnych zmien v predpokladanej  hodinovej  dodávke elektriny    vyššie     uvedeného    produktu     je   Odberateľ     povinný Dodávateľa o tejto skutočnosti bez meškania informovať
zaistiť   okamžitú   informáciu   o   odchýlení   odberu  od   dohodnutých podmienok    v hodnote   MWh  a   čase    v prípade   riešenia   náhlych vplyvov   v dodávke elektriny prostredníctvom    telefónneho    alebo elektronického spojenia.
číslo telefónu je +421 417 002 520, +421 911 880 442, e-mailová adresa: [email protected]

 1. Odberateľ  prehlasuje,  že nemá a po  dobu  účinnosti  Zmluvy nebude  mať iných  zmluvných dodávateľov elektriny do  OM  špecifikovaných v  Zmluve. Porušenie    tohto     záväzku    je   považované   za   podstatné     porušenie povinností.
 2. Dodávateľ   sa  zaväzuje,  za  predpokladu   splnenia   záväzku   uvedeného vyššie  v bode  č. 4. a 5. tohto článku  OP,  prevziať  na  seba  zodpovednosť za odchýlku  v zmysle  §13 od. 6 Nariadenia vlády č. 317/2007 Z.z.   medzi dohodnutým a skutočným hodinovým  odberom elektriny  a neuplatňovať platbu za odchýlku u Odberateľa.
 3. Pre  vyhodnotenie    dodávok  elektriny   sú   podkladom   odpočty  meracej súpravy prevádzkovateľa miestne príslušnej distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“) prevádzané týmto prevádzkovateľom.

 

Článok IV. Distribúcia elektriny

 

 1. Predpokladom  pre poskytnutie  distribúcie  elektriny do  OM špecifikovaných v Zmluve je  uzatvorenie samostatných zmlúv medzi  odberateľom a PDS, t.j.  zmlúv   o   pripojení   odberného  miesta   do   distribučnej   sústavy   pre odberné miesta uvedené v Zmluve.
 2. Dodávateľ   sa  zaväzuje zabezpečiť   Odberateľovi  distribúciu  elektriny  do výšky     maximálnej     rezervovanej    kapacity.     Distribučné     služby     sa uskutočňujú    v    súlade    s   platnými,    všeobecne    záväznými    právnymi predpismi,    Prevádzkovým   poriadkom    a  v    kvalite    podľa   technických podmienok prístupu a pripojenia do  sústavy PDS.     Dodávateľ  sa zaväzuje zabezpečiť  pre  Odberateľa  rezervovanú kapacitu dohodnutú   v   Zmluve.   Základným   technickým   časovým   intervalom   pre hodnotenie    rezervovanej   kapacity    u   odberných    miest    s priebehovým meraním   je   priemerná  hodnota  výkonu s meracou   periódou   15  minút (štvrťhodinové  maximum).  Odberateľ  sa zaväzuje  neprekročiť  dohodnutú hodnotu    rezervovanej   kapacity.   Prekročenie    dohodnutej  rezervovanej kapacity sa bude riešiť v súlade s platným cenovým rozhodnutím ÚRSO.
 3.  
 4. 4.     Odberateľ   sa  zaväzuje  odovzdať   Dodávateľovi kompletné technické a prevádzkové    informácie    o   svojom    odbernom  zariadení   potrebné  pre zaistenie   zmluvy   o   distribúcii   s miestne   príslušným   prevádzkovateľom distribučnej sústavy.
 5.  
 6. 5.     Odberateľ   môže  požiadať   o   úpravu   dohodnutej  rezervovanej  kapacity, najviac  však do   výšky maximálnej  rezervovanej  kapacity,  a to zaslaním
 7.  

písomnej   žiadosti   na  adresu  Dodávateľa   alebo   na  e-mailovú   adresu Dodávateľa   uvedenú  v Zmluve   v lehote,   ktorá   rešpektuje  prevádzkový poriadok   miestne    príslušného PDS schválený Úradom pre    reguláciu sieťových odvetví.


Článok V. Kvalita dodávky

1.     Dodávateľ  sa zaväzuje zabezpečiť  Odberateľovi  prostredníctvom miestne príslušného    PDS     distribúciu    elektriny    v kvalite    odpovedajúcej garantovaným  štandardom kvality dodávok elektriny a súvisiacich služieb podľa zvláštnych právnych predpisov.

2.     Odberateľ  sa zaväzuje neprekročiť  prípustné limity rušivých vplyvov jeho odberného zariadenia na zariadenie DS  a  kvalitu elektriny podľa platných noriem.   V prípade,   že  dôjde  k   ich  prekročeniu   a   nebudú  prevedené nápravné opatrenia,  má  miestne  príslušný  PDS  zo  zákona právo  prerušiť distribúciu elektriny.

3.     Odberateľ   je  povinný   navrhovať,   inštalovať  a  udržovať  svoje  odberné elektrické zariadenia a spotrebiče v súlade s technickými normami,  ktoré rešpektujú    napäťové    charakteristiky    elektriny    definované    normou  a pokyny výrobcov   spotrebičov   a  chrániť   svoje  elektrické   zariadenia   a spotrebiče  proti  vplyvom,  ktoré  možno v sieti  očakávať  a ktoré  nemôže miestne  príslušný  prevádzkovateľ  distribučnej sústavy ovplyvniť. Jedná sa predovšetkým o  prechodné prepätia  medzi  vodičmi a  zemou,  podpätia, nesymetriu napätí, vyššie harmonické napätia sieťových signálov.

4.     Odberateľ  sa zaväzuje riadiť  sa  Prevádzkovým poriadkom,  Všeobecnými podmienkami, technickými podmienkami   distribučnej  sústavy  v   zmysle Vyhlášky  MH  SR  č. 337/2005  Z. z. a dodržiavať  podmienky  pripojenia  k distribučnej sústave.

5.     Odberateľ  je povinný odoberať  elektrinu  zo zariadenia  miestne  príslušného prevádzkovateľa    distribučnej    sústavy    trvale    s hodnotou  induktívneho účinníka 0,95 – 1,00.

Článok VI.
Meranie a vyhodnotenie dodávok elektriny

1.     Montáž,  pripojenie  alebo  výmenu určeného  meradla  zabezpečí  Dodávateľ prostredníctvom miestne     príslušného     PDS     po     splnení     stanovených technických   podmienok   pre  meranie   elektriny.   Druh,  počet,  veľkosť   a umiestnenie určeného meradla a ovládacích zariadení určuje PDS  v zmysle Zákona o energetike

2.     Elektrina  sa meria určeným meradlom (v zmysle  zákona č. 142/2000  Z. z. o   metrológii). V prípade poruchy určeného   meradla   alebo   fakturácie   s nesprávnou konštantou Dodávateľ upraví fakturačné hodnoty podľa údajov PDS    a  vydaných    postupov  pre   stanovenie    náhradných    hodnôt   PDS uverejnených na internetovej stránke PDS.

3.     Odberateľ  je povinný starať  sa o  určené  meradlo  tak, aby nedošlo  k  jeho poškodeniu  alebo  odcudzeniu  a sleduje  jeho riadny  chod. Všetky  závady na určenom meradle  vrátane porušenia zabezpečenia proti  neoprávnenej manipulácii, ktoré Odberateľ zistí, bezodkladne ohlási Dodávateľovi.

4.     Pri pochybnostiach  o  správnosti  údajov  meradla môže Odberateľ písomne požiadať   Dodávateľa   o   zabezpečenie   jeho   preskúšania.   Dodávateľ   je povinný   do   30   dní   zabezpečiť   preskúšanie   meradla.   Ak   sa   na  meradle nezistila chyba, náklady spojené s jeho preskúšaním uhradí Odberateľ.

5.     Meranie  elektriny  a odpočty určeného  meradla,  vrátane vyhodnocovania, odovzdávania  výsledkov  merania  a  ostatných informácií potrebných pre vyúčtovanie  dodávky elektriny  vykonáva  PDS.  Odpočet určeného meradla sa vykonáva v súlade s Prevádzkovým poriadkom.

6.     Odberateľ  sa zaväzuje umožniť  prístup  PDS  k odbernému  energetickému zariadeniu  a  určenému meradlu  v súlade  s  Prevádzkovým  poriadkom  a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.         Odberateľ,  ktorého odberné miesto  je  pripojené  na napäťovú  úroveň VN a u     ktorého    je    odber    elektriny     meraný     na     sekundárnej     strane transformátora,   a   transformátor je jeho vlastníctvom, overí   funkčnosť kompenzačného zariadenia  transformátora  na vlastné  náklady  a  výsledky merania oznámi Dodávateľovi písomne:

• keď ide o nové odberné miesto najneskôr do  10 dní po  pripojení,
• pri výmene transformátora najneskôr do  10 dní po  výmene,
• ak o to Dodávateľ požiada najviac však jedenkrát za 12 mesiacov.

Pokiaľ Odberateľ takéto hlásenie nepredloží,  považuje sa transformátor  za nevykompenzovaný a  namerané  hodnoty   nie  sú  v   súlade  s  hodnotami podľa    príslušného    rozhodnutia    ÚRSO.    Dodávateľ    má   potom   právo pripočítať   k   nameranej  jalovej   spotrebe  jalové    transformačné    straty v zmysle platného cenového rozhodnutia ÚRSO.

8.     Odberateľ sa zaväzuje v prípade stavu núdze postupovať podľa príslušných právnych  predpisov  – a to § 14 zákona  č. 656/2004  Z.  z. o  energetike  a vyhlášky MH SR  č.  206/2005  Z. z., ktorou sa ustanovujú  podrobnosti  o postupe  pri   vyhlasovaní    stavu  núdze,    o    vyhlasovaní    obmedzujúcich opatrení  pri stavoch  núdze  a  o  opatreniach  zameraných na  odstránenie stavu núdze.Článok VII.
Prerušenie alebo obmedzenie dodávky elektriny a Distribučných služieb

1.     Odberateľ  berie  na vedomie,  že PDS  je  oprávnený obmedziť  alebo  prerušiť Distribučné   služby   v   nevyhnutnom   rozsahu   a  na  nevyhnutnú  dobu  v prípadoch   stanovených  v   §  24  ods.  1   písm.   e)  platného   Zákona  o energetike  a  v príslušných ustanoveniach Prevádzkového  poriadku.  Počas takéhoto  prerušenia  alebo  obmedzenia  nie  je Dodávateľ  povinný  dodávať elektrinu a zabezpečovať Distribučné služby. V uvedených prípadoch nemá Odberateľ  nárok na náhradu škody ani  ušlého  zisku, s výnimkou  prípadov, keď škoda a ušlý zisk vznikli zavinením PDS.

2.     PDS   informuje   Odberateľa   o   plánovanom   obmedzení   alebo   prerušení
Distribučných služieb v súlade so Zákonom o energetike.

3.     Dodávateľ   je  oprávnený  obmedziť   alebo   prerušiť   dodávku  elektriny   a Distribučné  služby  do   odberných miest  Odberateľa  a  za  tým účelom  vo vlastnom     mene     požiadať     PDS      o     obmedzenie     alebo     prerušenie Distribučných   služieb,   ak   Odberateľ   odoberá  elektrinu   v   rozpore    so Zmluvou  v  zmysle  § 39 ods. 1 písm.  a)  body 2 a 3 Zákona o  energetike. Za  odber   v  rozpore  s touto  Zmluvou   sa  považuje   aj   prípad,   keď  je Odberateľ  v omeškaní  s  úhradou faktúry alebo  jej časti  podľa  Zmluvy,  a ak   si  Odberateľ   nesplnil   túto   svoju  povinnosť  ani  v  dodatočnej  lehote, ktorú stanovil Dodávateľ v  písomnej výzve  Odberateľovi,  najviac  však 15 dní  od  doručenia výzvy  s upozornením, že dodávka  elektriny  a Distribučné služby   budú   prerušené. Dodávateľ v takom prípade   nezodpovedá  za vzniknuté škody ani  ušlý  zisk Odberateľa. Dodávka elektriny a  Distribučné služby    budú   opätovne    obnovené,   akonáhle    Odberateľ    preukázateľne zaplatí   dlžnú   čiastku,   s ktorou je  v   omeškaní  a  v   ostatných   prípadoch neoprávneného   odberu   po   odstránení   príčin  neoprávneného  odberu   a zaplatení    faktúry   za   zistený    neoprávnený odber. Dodávateľ môže Odberateľovi účtovať poplatok za    znovupripojenie    odberného    miesta v zmysle platného cenníka PDS.

4.     V prípade  odstúpenia od  Zmluvy zo  strany Dodávateľa alebo Odberateľa je Dodávateľ  oprávnený ukončiť  dodávku elektriny  a  Distribučné  služby  ku dňu zániku Zmluvy.


Článok VIII. Reklamácie

1.     Ak sa stane chyba pri fakturácii,  majú  zmluvné strany nárok na vzájomné vysporiadanie. Ak  Odberateľ zistí chybu vo  faktúre za spotrebu elektriny, bez    zbytočného odkladu zašle Dodávateľovi    písomnú    reklamáciu    s uvedením  reklamovaných  skutočností s priložením  podkladov  potrebných pre    prešetrenie     reklamácie.  V  prípade  opodstatnenej     reklamácie Dodávateľ  vystaví  opravnú  faktúru za spotrebu elektriny.  Ak  chybu  zistí Dodávateľ, bezodkladne vyhotoví opravnú faktúru za spotrebu elektriny.

2.     Odberateľ  má právo písomne  reklamovať  aj  iné  vady, ku ktorým došlo  pri realizácii Zmluvy.

3.     Dodávateľ   reklamáciu   prešetrí   a  výsledok   prešetrenia   písomne   oznámi Odberateľovi    v    lehote    30   dní    od    doručenia    reklamácie.    Pokiaľ    si prešetrenie  reklamácie vyžaduje súčinnosť tretej strany,  môže Dodávateľ predĺžiť lehotu na vybavenie reklamácie o ďalších najviac 30 dní.

4.     V  prípade   neopodstatnenej  reklamácie   má   Dodávateľ  právo  vyúčtovať Odberateľovi  oprávnene vynaložené  náklady  súvisiace  s  jej prešetrením a zákonný úrok z  omeškania  až do   doby uhradenia  faktúry  za  spotrebu elektriny.

5.     Reklamáciu     uplatňuje     Odberateľ     u     kontaktných    osôb    Dodávateľa uvedených v Zmluve.


Článok IX. Cena plnenia

1.     Ceny za dodávku elektriny Odberateľovi sú uvedené v Zmluve.

2.     Ceny  za   Distribučné    služby    sa    Odberateľovi    účtujú   podľa    platných cenových   rozhodnutí    ÚRSO    vzťahujúcich    sa   na   Distribučné    služby poskytované PDS podľa sadzby dohodnutej v Zmluve.

3.     Ak   dôjde   k   zmene   regulovaných    cien   na   základe    zmeny  cenového rozhodnutia    ÚRSO    počas   zmluvného    obdobia,    Dodávateľ    je  povinný účtovať   Odberateľovi  ceny  v  súlade   s podmienkami   príslušného  nového cenového rozhodnutia ÚRSO.Článok X. Účtovanie a platenie

1.     Dodávka elektriny  a Distribučné  služby  sú v  zmysle  Zákona č. 222/2004
Z. z. o  dani  z  pridanej  hodnoty v  platnom  znení  (ďalej  len  „Zákon o  DPH“) považované  za opakované dodanie  tovaru a služby.  Faktúry sa vystavujú spoločne  za dodávku  elektriny  a Distribučné  služby.  Dňom  uskutočnenia zdaniteľného plnenia je posledný deň fakturačného obdobia“ .

2.     K  uvádzaným cenám sa pri fakturácii   pripočíta  daň z pridanej  hodnoty (ďalej  len  „DPH“)  v  súlade  s platným  zákonom o  DPH  v  sadzbe platnej  ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

3.     Po   nadobudnutí   účinnosti   zákona  o spotrebnej  dani   z elektriny   bude dohodnutá cena elektriny  vyúčtovaná spolu  so spotrebnou daňou podľa príslušných  právnych predpisov,  okrem prípadu,  ak  Odberateľ  preukáže Dodávateľovi,  že je  oprávneným spotrebiteľom  elektriny  oslobodenej  od dane  na základe  povolenia  na oslobodenú  elektrinu  s výnimkou  dodania elektriny koncovému odberateľovi elektriny v domácnosti.

4.     Faktúry za opakované dodanie  tovaru a  služieb  pre Odberateľov  s ročným odpočtom    sa  vyhotovujú   na  základe   odhadu    jedenásťkrát    za  ročné
 

 

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: