Reklama

 

Right Power, a.s.

Ukážka internetovej stránky firmy Right Power, a.s.

Right Power - byvala Komunal Enenrgy

O firme Right Power a.s. zo stránky www.rightpower.sk

Akciová spoločnosť Komunal Energy, a.s. bola založená v roku 2007. Podnetom k jej vzniku boli viacročné skúsenosti Združenia miest a obcí Slovenska pri riešení denných úloh a problémov spojených s riadiacou činnosťou jednotlivých zložiek samosprávy.

Postupne sa hlavným predmetom činnosti spoločnosti stala dodávka elektriny pre mestá a obce zoskupených v Združení miest a obcí Slovenska a firma sa tak začlenila medzi úzky okruh takzvaných alternatívnych dodávateľov elektriny v rámci Slovenskej republiky.

Dnes spoločnosť Right Power (bývalá Komunal Energy, a.s.) patrí medzi stabilných a spoľahlivých dodávateľov elektriny pre domácnosti, firmy, organizácie a verejný sektor, pričom jej podiel na trhu a s tým spojený význam neustále rastie. Spoločnosť pre svojich zákazníkov poskytuje široké spektrum produktov a služieb s cieľom maximálne uspokojiť ich požiadavky s ohľadom na primeranosť ich cenovej úrovne.

Všeobecné podmienky firmy Right Power a.s. (Komunal Energy a.s.)

 1. 1. Ceny uvedené v tomto rozhodnutí platia odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do 31. decembra 2010 pre dodávateľa elektriny Komunal Energy, a.s., Kálov 4, 010 01 Žilina, IČO 43 849 733 (ďalej len „dodávateľ elektriny“) za dodávku elektriny odberateľom elektriny v domácnostiach, ktorých odberné elektrické zariadenie je pripojené do distribučnej sústavy elektriny nízkeho napätia (s napätím medzi fázami do 1 kV) a ktorí nakupujú elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácností (t. j. pre domácnosti, chaty, záhrady, garáže a podobne).
 2. Ceny zahŕňajú náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlky, ako aj ovplyvniteľné náklady na dodávku elektriny a primeraný zisk, ktorý je možné zahrnúť do ceny dodávateľa elektriny.
 3. Ceny nezahŕňajú tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose a distribúcii elektriny, ako ani ostatné regulované položky (tarifu za systémové služby, tarifu za prevádzkovanie systému) podľa cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“). Uvedené položky sú pre každé odberné miesto fakturované osobitne a v súlade s cenovým rozhodnutím úradu vydaným príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je odberné  miesto odberateľa elektriny v domácnosti pripojené (ďalej len „príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy“).
 4. Ak cenové rozhodnutie úradu, výnos úradu alebo iný všeobecne záväzný právny predpis ustanoví ďalšie ceny, tarify alebo dane, dodávateľ elektriny ich uplatní od obdobia určenom v cenovom rozhodnutí úradu alebo ustanovenom všeobecne záväznom právnom predpise.
 5. Sadzba je zložená z dvoch častí:
  a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto,
  b) z ceny za 1 MWh odobratej elektriny v príslušnom pásme.
 6. Dobu platnosti vysokej tarify (ďalej len „VT“) a nízkej tarify (ďalej len „NT“) určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
 7. Informácie o dobe platnosti VT a NT sú uvedené na internetovej stránke príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
 8. Mesačná platba za časť fakturovaného obdobia sa určí alikvótne podľa počtu dní trvania odberu elektriny. Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/365 súčtu dvanástich mesačných platieb.
 9. Odberateľ elektriny v domácnosti má právo zvoliť si podľa svojich odberových pomerov ktorúkoľvek sadzbu, pričom musí spĺňať podmienky uvedené v tomto rozhodnutí. Splnenie podmienok dodávateľ elektriny pri uzatváraní zmluvy neskúma; tým nie je dotknuté právo dodávateľa elektriny resp. príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa odseku 12. To neplatí pre osobitné prípady  odberov ako sú skupinové odbery, napr. garáže, chaty, záhrady, keď je z technických príčin zriadené len jedno odberné miesto pre viac odberateľov elektriny v domácnosti merané len jedným meracím zariadením a ako odberateľ elektriny v domácnosti je prihlásená jedna fyzická osoba (okrem odberov elektriny slúžiacich na podnikateľskú činnosť). V takomto prípade môže byť pridelená iba sadzba DD1 alebo DD2. V prípade podnikania na odbernom mieste odberateľa elektriny v domácnosti je odberateľ elektriny v domácnosti povinný rozdeliť elektroinštaláciu tak, aby bolo možné samostatne merať elektrinu odoberanú na podnikanie.
 10. Sadzba sa prideľuje spravidla najmenej na jeden rok. O zmenu sadzby toho istého odberateľa elektriny v domácnosti na tom istom odbernom mieste môže odberateľ elektriny v domácnosti požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov odberateľa elektriny v domácnosti pred uplynutím 12 mesiacov môže odberateľ elektriny v domácnosti požiadať o zmenu sadzby skôr, pričom túto zmenu posudzuje a odsúhlasuje dodávateľ elektriny a príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne používanie spotrebičov. Sadzba sa nemení automaticky podľa výšky ročnej spotreby. Zmeniť sadzbu spätne za predchádzajúce obdobie nie je možné.
 11. Dodávateľ elektriny alebo príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania podmienok schválených na pridelenie sadzby.
 12. V prípade neoprávnene pridelenej sadzby má dodávateľ elektriny právo doúčtovať spotrebu v sadzbe, na ktorej pridelenie spĺňa odberateľ elektriny v domácnosti podmienky podľa tohto rozhodnutia.
 13. Odpočet určených meradiel vykoná príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy v súlade s jeho prevádzkovým poriadkom.
 14. V sadzbách sú zahrnuté aj náklady súvisiace s
  a) uzavretím, ukončením alebo zmenou zmluvy bez návštevy odberného miesta,
  b) vykonaním zmeny pri zmene dodávateľa elektriny.
   

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: