Reklama

 

Energetické centrum a.s.

V poslednom čase sa množia sťažnosti na spôsob uzatvárania zmlúv obchodníkmi Energetického centra a na nefunkčnosť felefónneho čísla pre komunikáciu s klientami.

Ukážka internetovej stránky Energetické cetrum a.s.

Energetické centrum a.s. alternatívny dodávateľ elektriny, elektrickej energie

O firme Energetické centrum a.s. zo stránky www.e-centrum.sk

Oblasť energetiky je často spomínanou témou a dotýka sa každého z nás. Spoľahlivé dodávky elektriny sú pre väčšinu z nás samozrejmosťou. Ak dnes začne niekto spomínať na časy, keď sa elektrina vypínala alebo keď elektrárne a teplárne zápasili s nedostatkom uhlia, tak z pohľadu mladšej generácie vyzerá, ako keby žil v dobe dávno minulej. Popritom sa s podobnými prípadmi môžeme stretnúť ešte dnes. Pokiaľ k nim nedôjde, nikto okrem ľudí z brandže si neuvedomuje, čo všetko je potrebné urobiť, aby sme mohli kedykoľvek otočiť vypínačom a rozsvietiť žiarovku.

Energetické Centrum je spoločnosť pôsobiaca v oblasti energetiky, a to predovšetkým v dvoch oblastiach:

 1. Dodávka energií,
 2. Poradenstvo v oblasti elektroenergetiky.

Aj napriek tomu, že ide o čisto technický odbor, snažíme sa pristupovať k nemu tak, aby sme túto problematiku priblížili širokej verejnosti aj bez hlbších technických znalostí a zručností.

Veríme, že obchod nie je vo svojej podstate o formalitách ani víťazstve, dohodách, zisku či obchodných stykoch, ani o ďalších veciach, o ktorých sa dočítate v príručkách.

Obchod je to, čo Vás zaujíma. Podnikanie ako „honba za ziskom" znie skôr ako zločin než ako podnikanie. Etika pre nás nie je len dôležitou súčasťou podnikania, ale tvorí jeho podstatu. Pod pojmom podnikanie si predstavujeme možnosť budovať niečo lepšie, rezervované a obranné postoje prenechávame konkurencii. Dokážeme riešiť problémy zákazníka lepšie, ako očakáva a veríme, že to ocení. Náš kapitál a náš postoj transformujeme do takej podoby, aby sme sa mohli ešte viac venovať našej činnosti a tým posunúť naše služby ďalej.

Podnikanie nás neizoluje od ostatných oblastí života a druhých ľudí, ale približuje nás k ľudským potrebám, emóciám, politike ľudí a štátu. Všetkých nás obohacuje.

Albert Einstein prehlásil: „To, čo človek urobí sám, bez podnetných myšlienok a skúseností ostatných, býva aj v tých najlepších prípadoch úbohé a jednotvárne."

My v EC veríme, že spoločne s Vami dokážeme lepšie načúvať potrebám zákazníkov a tým odľahčiť a spríjemniť jednu malú súčasť našich životov, ktorou energetika v dnešnej dobe je.

Firmu Energetické centrum a.s. môžete nájsť aj na internetovej stránke www.e-centrum.sk. Bohužiaľ, táto stránka neprináša nič inovatívne, je to len kópia pôvodnej internetovej stránky www.e-centrum.sk. (Chcem len podotknúť, že praktiky kopíravania obsahu jednej stránky na druhú stránku z dôvodu prilákania zákazníkov považuje spoločnosť Google za neférové a môže za to firmu Energetické centrum a.s. penalizovať zhoršením pozícií pri vyhľadávaní).

Všeobecné podmienky firmy Energetické centrum a.s.

 1. Ceny uvedené v tomto rozhodnutí platia od 1. júla 2010 do 31. decembra 2010 pre dodávateľa elektriny Energetické Centrum, a.s., Sartorisova 10, 821 08 Bratislava, IČO 35 905 972 (ďalej len „dodávateľ elektriny“) za dodávku elektriny odberateľom elektriny v domácnostiach, ktorých odberné elektrické zariadenie je pripojené do distribučnej sústavy elektriny nízkeho napätia (s napätím medzi fázami do 1 kV) a ktorí nakupujú elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácností (t. j. pre domácnosti, chaty, záhrady, garáže a podobne).
 2. Ceny zahŕňajú náklady na obstaranie elektriny vrátane nákladov na odchýlky, ako aj ovplyvniteľné náklady na dodávku elektriny a primeraný zisk, ktorý je možné zahrnúť do ceny dodávateľa elektriny.
 3. Ceny nezahŕňajú tarify za distribúciu elektriny vrátane prenosu elektriny a strát pri prenose a distribúcii elektriny, ako ani ostatné regulované položky (tarifu za systémové služby, tarifu za prevádzkovanie systému) podľa cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“). Uvedené položky sú pre každé odberné miesto fakturované osobitne a v súlade s cenovým rozhodnutím úradu vydaným príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto odberateľa elektriny v domácnosti pripojené (ďalej len „príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy“).
 4. Ak cenové rozhodnutie úradu, výnos úradu alebo iný všeobecne záväzný právny predpis ustanoví ďalšie ceny, tarify alebo dane, dodávateľ elektriny ich uplatní od obdobia určenom v cenovom rozhodnutí úradu alebo ustanovenom všeobecne záväznom právnom predpise.
 5. Sadzba je zložená z dvoch častí:
  a) z mesačnej platby za jedno odberné miesto,
  b) z ceny za 1 MWh odobratej elektriny v príslušnom pásme.
 6. Dobu platnosti vysokej tarify (ďalej len „VT“) a nízkej tarify (ďalej len „NT“) určuje príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
 7. Informácie o dobe platnosti VT a NT sú uvedené na internetovej stránke príslušného
  prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
 8. Mesačná platba za časť fakturovaného obdobia sa určí alikvótne podľa počtu dní trvania odberu elektriny. Za každý začatý deň fakturovaného obdobia sa vyfakturuje 1/365 súčtu dvanástich mesačných platieb.
 9. Odberateľ elektriny v domácnosti má právo zvoliť si podľa svojich odberových pomerov ktorúkoľvek sadzbu, pričom musí spĺňať podmienky uvedené v tomto rozhodnutí. Splnenie podmienok dodávateľ elektriny pri uzatváraní zmluvy neskúma; tým nie je dotknuté právo dodávateľa elektriny resp. príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy podľa odseku 12. To neplatí pre osobitné prípady odberov ako sú skupinové odbery, napr. garáže, chaty, záhrady, keď je z technických príčin zriadené len jedno odberné miesto pre viac odberateľov elektriny v domácnosti merané len jedným meracím zariadením a ako odberateľ elektriny v domácnosti je prihlásená jedna fyzická osoba (okrem odberov elektriny slúžiacich na podnikateľskú činnosť). V takomto prípade môže byť pridelená iba sadzba DD1 alebo DD2. V prípade podnikania na odbernom mieste odberateľa elektriny v domácnosti je odberateľ elektriny v domácnosti povinný rozdeliť elektroinštaláciu tak, aby bolo možné samostatne merať elektrinu odoberanú na podnikanie.
 10. Sadzba sa prideľuje spravidla najmenej na jeden rok. O zmenu sadzby toho istého dberateľa elektriny v domácnosti na tom istom odbernom mieste môže odberateľ elektriny v domácnosti požiadať najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby. V prípade zmeny odberových pomerov odberateľa elektriny v domácnosti pred uplynutím 12 mesiacov môže odberateľ elektriny v domácnosti požiadať o zmenu sadzby skôr, pričom túto zmenu posudzuje a odsúhlasuje dodávateľ elektriny a príslušný
  prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Za zmenu odberových pomerov sa nepovažuje sezónne používanie spotrebičov. Sadzba sa nemení automaticky podľa výšky ročnej spotreby. Zmeniť sadzbu spätne za predchádzajúce obdobie nie je možné
 11. Dodávateľ elektriny alebo príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania podmienok schválených na pridelenie sadzby.
 12. V prípade neoprávnene pridelenej sadzby má dodávateľ elektriny právo doúčtovať spotrebu v sadzbe, na ktorej pridelenie spĺňa odberateľ elektriny v domácnosti podmienky podľa tohto rozhodnutia
 13. Odpočet určených meradiel vykoná príslušný prevádzkovateľ distribučnej sústavy v súlade s jeho prevádzkovým poriadkom.
 14. V sadzbách sú zahrnuté aj náklady súvisiace s
  a) uzavretím, ukončením alebo zmenou zmluvy bez návštevy odberného miesta,
  b) prenájmom meracieho, pomocného, prípadne ovládacieho zariadenia, pokiaľ toto zariadenie súvisí s rozlíšením odberu elektriny vo VT alebo NT,
  c) výmenou meracieho zariadenia nevyvolané odberateľom elektriny v domácnosti,
  d) overením meradla na základe reklamácie, pri ktorej zistená chyba nie je zavinená odberateľom elektriny v domácnosti,
  e) vykonaním zmeny pri zmene dodávateľa elektriny.
   

 

Reklama

Anketa

Ohodnoďte vášho dodávateľa: